香山红叶 Xiagc Shan Hhogyec

Xiagc Shan Hhogyec

Yagm Shohr

Zaoh tigsho Xiagc Shan hhogyec s Beeijigl zui nogs zui nogs d qiuse, neg qu kaankan, ziiran leeyii. W qu d naari, tian y zoomeib, mmigjigs gaoshuagb, hao der buneg zaiw hao l. Ren y couuqiaob, juran zhao dao yi weir Liur Si daayer zod hiagdaod. Liur Si daayer jiu zhur zai Xishan giaoxia, zaaonian zod goz siishihg nian hiagdaod, yyujinh yivjig qisriqi suih, hai s yaobanm tigvzhib, yiiglagh der hen.

Women xianb yaozq Liur Si daayer dao yi jia xiagcunl xiao faanguanl li chifank. Gih pan yevweik, ban beim maiijiuhh, laaorrenjia d hua lai l, maanyyanmaanyuv sho: "Xiagc Shan zye diifag y mei biede haaochul, ziushi gao, yi jin shanmenm, mmenkant gen Yuuquans Shan digp yiyag pig. Diishiq yi gao, qis y qigshuagb, ren cai ai lai. Chuntian ren lai taaqigc, siatian lai xiaoxiah, dao qiutian--" Yi weir ttogyous d ppegyour jib z wenk: "buzhi shanshag d hhogyec hog l mmeiyou?"

Liur Si daayer sho: "hai bushi zheg srihouh. Nnanmian yidai siagyagh, y gai xianb you hogde l"

Yyushi yog wanb giufank, women qigk Liur Si daayer lig women shun z nanl pot syagshan. Hao qigjigb d quuchul ak. Yansb z sriqit d shanlu, liiagpag manvshi guvsogm guvbaim, zhetianbiirii d, tig sho sanffutian zou zai syuyinc li, y bujianp hanss.

Liur Si daayer jiaodieb z liiagshou dad zai duupi shag, buginbumaan zou zai qanmian, zogvshi naame maanyyanmaanyuv sho: "yoanxianb zye diifag srenme y mmeiyou, houumian s yipian huagshan, driyou yijia ccaizhu guj l g zoohos d gei ta zhugdi, yagk zhuf. Zhushikp daor zai yi g po sricaom li, kevshi daor zinqu yidian shikp, zhuf zenvme chi y chi buwanb. Na zoohos d joeder yooudian guai, faagjin sricaom li gih g ttogqianj, qianj y nad buwanb, jiu zhidaol zye s g juubaaoppen l. Dao suan gogzhagj d srihouh, zoohos d srenme y buyao, dan yao zyege caom. Yige po sricaom neg zhir gige qianj? Ccaizhu lex der sog g rrenqig, jiu gei l ta. Sricaom taib zhogb, zoohos d kagq dao shan li, jiu kagq bu dog l, bianw wa g keg mait hao, pa wagx l diidian, youh nad yi kem sogshum h yi kem baaishum chad zai syagmian zod jiihaok, ziigi hoijia qu zhao ren bag z taid. Sreizhi fanvhuiz yikan, man shan doushi sogm baim shum, shuh y shuh buqigs." Tan dao zye’er, laaoren youh kaaitank sho: "zye zhenshi zom hos shan ak. You shan jiu you shui, you shui jiu you maip, you maip jiu you miao. Nnanguai rrenjia sho siamian mait z juubaaoppen."

Zye dag’er Liur Si daayer zaoh dai women zooujin yi zom tigd youyab d yuanlzi, livbian you liag yan qoanshui, sribil shag kej z "Shuag Qigs" liag g ziy. Laaoren weil z qoanshui zhuan l zhuan sho: "w you shihg nian bu syagshan l, zenvme you kuait beit bujianp l? w jiider beit shag kej d s 'Meg Ganz Quans'." Jiezhe youh gausuk women yi g guushix, sho s Yuanh Chao yoouge hoagdij lai yyoushan, juanr l, shuip zai zye’er meegjianp shenzi zop zai choanshag, giaoxia fand z bolag, higlai jiaok ren yi wa giaoxia, govran maod chu gup qoanshui, zye ziushi "Meg Ganz Quans" d llailih.

Liur Si daayer youh xiauxiaox sho: "zye doushi xie xiagcunl yevhua, w zenvme tiglai d, zenvme sho, nimen y bubiq xinr."

Tig z zye bai hupzi laaoren xuuxuudaodao tan xie lliqib d choansho, ni hui joeder Xiagc Shan geg fuuyou mmiren d srenhua seecaiy. Women buhui naame shah fegjigh, pianyao sho buxinr. Drishi yilu syagshan, zenvme lianz yi pian hhogyec y kan bujianp?

Women shag l ban shan tigmt, chao dogl yiwagp, zhenshi yipian haaojigh. Mmagmags cagcagc d Hhebeil da ppigyuan jiu baid zai yanvqian, yanshum shenchul, zheg cag z women d Beeijigl chegl. Y miaor, benvlai y suan yooudian qiipox d Kunmigh Hus, kan kilai zhiw xiagw yi pen qigshui. Wan Shour Shan, Fo Xiagc Geml, bugoz s xie diianzhuiy d ppenjigh. Women dou wagx l kan hhogyec. Hhogyec ziuzai gao shanpot shag, manvyan doushi, ban huag ban hog d, daor hhaiyou yiisixx. Kevxixz yeczi shagr l shui, hog d youh butouz. Yaushi hog touz l, taiiyagh yi zhaoh, na yyanse gai you do nogs.

Wo wagp z hhogyec, wenk: "zye s srenme shum? Zenvme buda xiagw fegyec?"

Liur Si daayer sho: "benvlai bushi fegyec mak. Zye jiaok hhogshum." jiu zhid z luubian d shum, sho: "ni kaankan, ziushi na zhogc shum."

Luubian d hhogshum yeczi hai mei hog, sovyiw women dou mei zyuyii. W zou gooqu zhaixia yi pian, yeczi s yuanb d, driyou yeemaip shag weiweib touz chu dian hog yii.

Wo bujuex jiaok: "aiyak! Hai xiagc ne." ba yeczi sog dao bipzzi shag wenp l wenp, na yeczi fachu yi gup qigweib d yauxiagc.

Ligw yi weir ttogbanr y xiuk l xiuk, jiaok "aiyak! s xiagc. guaiibude jiaok Xiagc Shan."

Liur Si daayer y maanmanx sho: "zhenshi xiagc ne. W zenvme zod l siishihg nian hiagdaod, zaaoxianb jiu mei wwenjianp goz?"

Wode laaodaaye, w bu srifen qigchum ni gooqu d shenshirj, daanshi cog ni liianshag miimib d wwenlu li, caix der chu ni s g giujigfegshuag d ren. Nide xin gooqu s ku d, ni zenvme neg wenp dao hhogyec d xiagweik? W y bu srifen qigchum ni jintian d sheghos, kevshi ni kan, zyeme da neanjiiy d yige laaoren, paf ki shan lai bu jib, y bu chuank, haaoxiagw bu kuai, women ke zogvshi lo zai houubian, gen bushag. You zyeyag qigsogb giaobuz d laaoneanrren, xinqig y gaishi qigsogb d, hhaineg bu wwenjianp hhogyec xiagc?

Liur Si daayer ziuzai man shan d hhogyec xiagc li, lig z women kan l "Sen Yut Hucb", "Xishan Jigp Xues", Zhaohz Miaol, hhaiyou biede Xiagc Shan fegjigh. Siashan d srihouh, jiagjinz hoaghunh. Yi yagr lian waagjianp dogbian tianshag sianchu ban lunj syagxianj d bai yueeliagh, yi weir ttogbanr huran jiikilai, sho:" jintian s bushi crogyagh?" Yi fand shenbian dai d bauzhiy, yoanlai s crogyagh d dih erh ri. Women zye yicih qiuyous, daor yig l crogjiuh deggao d ziusur. Y yoouren joeder mei kaanjianp yi pian hao hhogyec, weiimiand meeizhogbuzzu. W que zhaiq dao yi pian geg kevguit d hhogyec, cag dao w xinli qu. Zye bushi yibanb d hhogyec, zye s yi pian ceg zai rrensheg zhog jiggoz fegchuiyuvdav d hhogyec, yueq dao laaoqiuh, yueq hog der kevai. Buyog sho, w zhid d s Liur Si daayer.

香山红叶

   杨朔

 早听说香山红叶是北京最浓最浓的秋色,能去看看,自然乐意。我去的那日,天也作美,明净高爽,好得不能再好了。人也凑巧,居然找到一位刘四大爷做向导。刘四大爷就住在西山脚下,早年做过四十年向导,于今已经七十七岁,还是腰板挺直,硬朗得很。

 我们先邀刘四大爷到一家乡村小饭馆里吃饭。几盘野味,半杯麦酒,老人家的话来了,慢言慢语说:“香山这地方也没别的好处,就是高,一进山门,门坎跟玉泉山顶一样平。地势一高,气也清爽,人才爱来。春天人来踏青,夏天来消夏,到秋天——”一位同游的朋友急着问“不知山上的红叶红了没有?”

 刘四大爷说:“还不是正时候。南面一带向阳,也该先有红的了”

 于是用完酒饭,我们请刘四大爷领我们顺着南坡上山。好清静的去处啊。沿着石砌的山路,两旁满是古松古柏,遮天蔽日的,听说三伏天走在树荫里,也不见汗。

 刘四大爷交叠着两手搭在肚皮上,不紧不慢走在前面,总是那么慢言慢语说“原先这地方什么也没有,后面是一片荒山,只有一家财主雇了个做活的给他种地、养猪。猪食倒在一个破石槽里,可是倒进去一点食,猪怎么吃也吃不完。那做活的觉得有点怪,放进石槽里几个铜钱,钱也拿不完,就知道这是个聚宝盆了。到算工账的时候,做活的什么也不要,单要这个槽。一个破石槽能值几个钱?财主乐得送个人情,就给了他。石槽太重,做活的扛到山里,就扛不动了,便挖个坑埋好,怕忘了地点,又拿一棵松树和一棵柏树插在上面做记号,自己回家去找人帮着抬。谁知返回一看,满山都是松柏树,数也数不清。”谈到这儿,老人又慨叹说:“这真是座活山啊。有山就有水,有水就有脉,有脉就有苗。难怪人家说下面埋着聚宝盆。”

 这当儿刘四大爷早带我们走进一座挺幽雅的院子,里边有两眼泉水,石壁上刻着“双清”两个字。老人围着泉水转了转说:“我有十年不上山了,怎么有块碑不见了?我记得碑上刻的是‘梦赶泉’。”接着又告诉我们一个故事,说是元朝有个皇帝来游山,倦了,睡在这儿梦见身子坐在船上,脚下翻着波浪,醒来叫人一挖脚下,果然冒出股泉水,这就是“梦赶泉”的来历。

 刘四大爷又笑笑说:“这都是些乡村野话,我怎么听来的,怎么说,你们也不必信。”

 听着这白胡子老人絮絮叨叨谈些离奇的传说,你会觉得香山更富有迷人的神话色彩。我们不会那么煞风景,偏要说不信。只是一路上山,怎么连一片红叶也看不见?

 我们上了半山亭,朝东一望,真是一片好景。茫茫苍苍的河北大平原就摆在眼前,烟树深处,正藏着我们的北京城。也妙,本来也算有点气魄的昆明湖,看起来只象一盆清水。万寿山、佛香阁,不过是些点缀的盆景。我们都忘了看红叶。红叶就在高山坡上,满眼都是,半黄半红的,倒还有意思。可惜叶子伤了水,红的又不透。要是红透了,太阳一照,那颜色该有多浓。

 我望着红叶,问:“这是什么树?怎么不大象枫叶?”

 刘四大爷说:“本来不是枫叶嘛。这叫红树。”就指着路边的树,说:“你看看,就是那种树。”

 路边的红树叶子还没红,所以我们都没注意。我走过去摘下一片,叶子是圆的,只有叶脉上微微透出点红意。

 我不觉叫:“哎呀!还香呢。”把叶子送到鼻子上闻了闻,那叶子发出一股轻微的药香。

 另一位同伴也嗅了嗅,叫“哎呀!是香。怪不得叫香山。”

 刘四大爷也慢慢说:“真是香呢。我怎么做了四十年向导,早先就没闻见过?”

 我的老大爷,我不十分清楚你过去的身世,但是从你脸上密密的纹路里,猜得出你是个久经风霜的人。你的心过去是苦的,你怎么能闻到红叶的香味?我也不十分清楚你今天的生活,可是你看,这么大年纪的一个老人,爬起山来不急,也不喘,好象不快,我们可总是落在后边,跟不上。有这样轻松脚步的老年人,心情也该是轻松的,还能不闻见红叶香?

刘四大爷就在满山的红叶香里,领着我们看了“森玉笏”、“西山睛雪”、昭庙,还有别的香山风景。下山的时候,将近黄昏。一仰脸望见东边天上现出半轮上弦的白月亮,一位同伴忽然记起来,说“今天是不是重阳?”一翻身边带的报纸,原来是重阳的第二日。我们这一次秋游,倒应了重九登高的旧俗。也有人觉得没看见一片好红叶,未免美中不足。我却摘到一片更可贵的红叶,藏到我心里去。这不是一般的红叶,这是一片曾在人生中经过风吹雨打的红叶,越到老秋,越红得可爱。不用说,我指的是刘四大爷。

推荐阅读更多精彩内容