林教头风雪山神庙Lin Jiaoy Tou Feg Xues Shan Shenx Miaol

Lin Jiaoy Tou Feg Xues Shan Shenx Miaol    Zo zher  Shids Naid Anlm

Lin Chog ziw lai Tian Wag Tag qud l baoy goy, dai l jianb daoj, nad l tiao huac qiagj, yuw Chaiz Bodd yi tog ciy l Guanq Yigl. Liag g qud lu toud Cao Liao Chagt lai. Zheg s yanb dogh tian qis, togb yun mib buy, shohr feg jians qi, que zaoh feny feny yagd yagd juan xia yi tian da xues lai. Na xues zaoh xia der mib l.

Da xues xia d zheg jiny, Lin Chog h Chaiz Bodd liag g, zai lu shag youh mei mai jiuhh chi chul, zaoh lai dao Cao Liao Chagt wai. Kan shih, yi zhou zaoz you xie huag tu qiagl, liag shanf da menm, tuiq kai kan li mian shih, qihg bah jian cao fagm zod z cagl aol, si xia li dou s maf cao duit, zhog jian liag zom cao tigm. Dao na tigm li, zhiw jianp na Lao Jun zai li mian xiagl hoh. Chaiz Bodd sho daol: " Guanq Yigl chaiz zhe g Lin Chog lai tid ni huiz Tian Wag Tag kan shouj. Ni ke jiwl bianw jiao gej. " Lao Jun nad l yaoj shijy, yinz z Lin Chog, fen fud daol: " cagl aol nei ziw you guanr sij fegq gi. Zhe jih duit cao, yi duit duit dou you shuh mu. " Lao Jun dou dian jianp l duit shuh, youh yinz Lin Chog dao cao tigm shag. Lao Jun shouq shidq xig lim, linr liaow sho daol: " hoh pen, goj zi, want, diet, dou jied yuw ni. " Lin Chog daol: " Tian Wag Tag nei, w y you zai na li. Ni yao bianw nad l qu. " Lao Jun zhid bil shag gua yi g da huc luc sho daol: " ni row mai jiuhh chi shih, zhiw chu cao chagt, toud dogl da lu qu san erh li, bianw you shil jigts. " Lao Jun ziw h Chaiz Bodd huiz yigl li lai.

Zhiw sho Lin Chog jiu chuagm shag fagd l baoy goy bei wor, jiu zop xia sheg xie yanhh hoh qi lai. Wum bian you yi duit chai tant, nad jih kuait lai, sheg zai di luh li. Yagr mian kan na cao wum shih, si xia li begt huai l, youh bei shohr feg chui hand, yaod zhenq der dog. Lin Chog daol: " zhe wum ru hew goz der yi dogh? Daiz xues qigh l, qu chegl zhog huank g nis shui jiagr lai xiu lix. " Xiagl l yi huiz hoh, juex der shen shag hans leg, xund sixx: " que cai Lao Jun so sho, erh li lu wai you na shil jigts, hew bu qu guss xie jiuhh lai chi? " bianw qu baoy li qud xie suit yinj zi, ba huac qiagj tiaod l jiuhh huc luc, jiag hoh tant gaic l, qud zhanym licd zi daid shag, nad l yaoj shijy, chu lai ba cao tigm menm zhuai shag. Chu dao da menm shoup, ba liag shanf cao chagt menm fan zhuai shag soj l. Dai l yaoj shijy, xinr buz toud dogl. Xues di li taz z suit qiogt luan yut, yizw lizy beip z beil feg erw xig. Na xues zheg xia der jiny.

Xig bu shag ban li do lu, kan jianp yi so guh miaol. Lin Chog digp liy daol: " shenx migh bilh yourb, gaid ri lai shaoh qianj zhiy. " Youh xig l yi huiz, wagp jianp yi cuc ren jia. Lin Chog zhur jiaoz kan shih, jianp licf bacl zhog tiaod z yi g cao zhouct er zai lus tian li. Lin Chog jigz dao dianl li. Zhu ren daol: " ker ren na li lai? " Lin Chog daol: " ni renk der zhe g huc luc me? " zhu ren kan l daol: " zhe huc luc s Cao Liao Chagt Lao Jun d. " Lin Chog daol: " yuan lai ru ci. " dianl zhu daol: " giw s Cao Liao Chagt Kan Shouj da ger, qiew qigk shao zop. Tian qis hans leg, qiew zhohz san beim, quanq dag jie feg. " Dianl jia qie yi pan shuhc niu rou, tagh yi hut re jiuhh, qigk Lin Chog chi. Youh ziw mai l xie niu rou, youh chi l shuh beim, jiu youh mai l yi huc luc jiuhh, baoy l na liag kuait niu rou, liuz xia suit yinj zi, ba huac qiagj tiaod l jiuhh huc luc, huaix nei chuaid l niu rou, jiaok shegk " xiagm rao ", bianw chu licf bacl menm, yirk jiuhc yigz z shohr feg huiz lai. Kan na xues dao wanh yueq xia der jiny l.

Zaiw sho Lin Chog taz z na rui xues, yigz z beil feg, fei y sirx benz dao cao chagt menm kou, kai l soj ruz nei kan shih, zhiw jiaok der ku. Yuan lai tian lix zhaohz ran, yourb hu shank ren iix shir. Yin zhe chagt da xues, jiuq l Lin Chog d xigx migr. Na liag jian cao tigm, yih bei xues ya daor l. Lin Chog xund sixx: " zen di hao? " fagd xia huac qiagj, huc luc zai xues li, kogx pa hoh pen nei you hoh tant yanz shaoh qi lai. Banq kai po bil zi, tand ban shen ruz qu mod shih, hoh pen nei hoh zhogc, dou bei xues shui jinsp mie l. Lin Chog ba shou chuagm shag mod shih, zhiw zhuai d yi tiao xuys bei. Lin Chog zuan jiag chu lai, jianp tian se hei l. Xund sixx: " youh mei daq hoh chul, zen sheg an paid? " xiag qi: " liz l zhe ban li lu shag, you g guh miaol, ke yiw an shen. W qiew qu na li xiuh yi yeh. Deg dao tian migh, que zod lix hui. " Ba bei juan l, huac qiagj tiaod z jiuhh huc luc, yirk jiuhc ba menm zhuai shag soj l, wagp na miaol li lai. Ruz der miaol menm, zaiw ba menm yanq shag, pag bian zhiz you yi kuait da shit tou, dod jiag goz lai kaod l menm. Ruz d li mian kan shih, dianm shag sut z yi zun jinj jiah shan shenx. Liag bian yi g panj guanr, yi g xiao guix. Ce bian duit z yi duit zhiy. Tuan tuan kan lai, youh mei linl shem, youh wu miaol zhu. Lin Chog ba qiagj h jiuhh huc luc fagd zai zhiy duit shag, jiag na tiao xuys bei fagd kai, xianb qud xia zhanym licd zi, ba shen shag xues dou doud l, ba shag gaic bai buy shany top jiag xia lai. Zaoh you wuh fen shis l. H zhanym licd fagd zai gogr zho shag. Ba bei cheq lai gaic l ban jiejk xia shen. Que ba huc luc leg jiuhh tiq lai bianw chi. Jiu jiag huaix zhog niu rou xia jiuhh. Zheg chi shih, zhiw tig der wai mian biq biq bojl bojl dd baoh xiagk. Lin Chog tiaoz qi shen lai, jiu bil fegy li kan shih, zhiw jianp Cao Liao Chagt li hoh qi, guaj guaj za za shaoh z.

Dag shih zhagq jianp cao chagt nei hoh qi, si xia li shaoh z, Lin Chog bianw nad qiagj, que daiz kai menm lai jiuq hoh, zhiw tig der qian mian you ren sho jiag hua lai. Lin Chog jiu fuf zai miaol tig shih, s san g ren jiaoz buz xiagk, qiew benz miaol li lai. Yog shou tuiq menm, que bei Lin Chog kaod zhur l, tuiq y tuiq bu kai. San ren zai miaol yanm xia lip di kan hoh. Shuh nei yi g daol: " zhe tiao gik hao me? " yi g yig daol: " duanz d kui Guanq Yigl, Chaiz Bodd liag weir yog xin! Huiz dao Jigl Shiy, bigy goz Taib Weijg, dou baor ni erh weir zod da guanr. Zhe fanw Zhagq Jiaoy Tou mei der tuiq guw l! " na ren daol: " Lin Chog jinh fanw zhib chi w men dui fud l. Gao Yal Nei zhe bigx biq ran hao l ! " youh yi g daol: " Zhagq Jiaoy Tou na sidd, san huiz wuh cih to ren qig qu sho: ' ni d nio xur mei l ', Zhagq Jiaoy Tou yueq bu ken yig chegd. Yin ci Yal Nei bigx huanx kan kan zhogb l. Taib Weijg te shirz anw liag g yagl meid erh weir ganw zhe jianw shix. Bu xiag erw jinh wanb beid l. " Youh yi g daol: " xiao ren zhib paf ruz qiagl li qu, si xia cao duit shag dian l shihg lai g hoh ba, daiz zou na li qu? " na yi g daol: " zhe zaoh wanh shaoh g bah fen goz l. " Youh tig yi g daol: " bianw taoz der xigx migr shih, shaoh l da jun Cao Liao Chagt, y dei g six zuij. " Youh yi g daol: " w men huiz chegl li qu bad. " Yi g daol: " zaiw kan yi kan, shidq der ta yi liag kuait gupt tou huiz Jigl ful li jianp Taib Weijg h Yal Nei shih, y daol w men y neg hui ganw shix. "

Lin Chog tig na san g ren shih, yi g s Chaiz Bodd, yi g s Lul Yuxb Houh, yi g s Fum An. Lin Chog daol: " tian ke lianx jianp Lin Chog! Row bu s daor l cao tigm, w zhun dig bei zhe sidd men shaoh six l! " qigb qigb ba shit tou dod kai, tigd z huac qiagj, yi shou zhuai kai miaol menm, da hek yi shegk: " pos zei na li qu! " san g ren jib yao zou shih, jigx der daib l, zheg zou bu dog. Lin Chog juq shou, gepb chaq d yi qiagj, xianb shod daor Chaiz Bodd. Lul Yuxb Houh jiaok shegk " raok migr! ", xiax d huagx l shou jiaoz, zou bu dog. Na Fum An zou bu dao shihg lai buz, bei Lin Chog ganz shag, hou xin zhiw yi qiagj, youh shod daor l. Fand shen huiz lai, Lul Yuxb Houh que cai xig der san si buz. Lin Chog hek shegk daol: " jianr zei! ni daiz na li qu! " pij xiogp zhiw yi tiq, diu fand zai xues di shag, ba qiagj shod zai di li, yog jiaoz taz zhur xiogp pup, shen bian qud chu na kou daoj lai, bianw qu Lul Qiankx lian shag ged z, hek daol: " pos zei! w ziw lai youh h ni wu shenwz me yuanq chour, ni ru hew zhe deg haij w! Zheg s: ' shaj ren ke shux, qig lix nan rog! '" Lul Yuxb Houh gaok daol: " bu ganw xiao ren shix ; Taib Weijg chaiz qianzp, bu ganq bu lai. " Lin Chog makr daol: " jianr zei! w yuw ni ziw yourr xiagm jiao, jinh ri daor lai haij w, zen bu ganw ni shix? Qiew chi w yi daoj! " ba Lul Qiankx shag shen yiy fu cheq kai, ba jianb daoj xiagl xin wot li zhiw yi wanj, qihg qiaot begz chu xuep lai. Jiag xin ganp tiq zai shou li. Huiz tou kan shih, Chaiz Bodd zheg paf jiag qi lai yao zou, Lin Chog anq zhur hek daol: " ni zhe sidd yuan lai y nenx d daix, qiew chi w yi daoj! " youh zaoh ba tou gej xia lai, tiaod zai qiagj shag. Huiz lai ba Fum an, Lul Qiankx tou dou gej xia lai. Ba jianb daoj chad l, jiag san g ren tou fa jiey zod yi chul, tiq ruz miaol li lai, dou baid zai shan shenx mian qian gogr zho shag, zaiw chuan l bai buy shany, giyd l gepb bopg, ba zhanym licd zi dai shag, jiag huc luc li leg jiuhh dou chi jinb l. Bei yuw huc luc dou diu l bu yao. Tiq l qiagj, bianw chu miaol menm toud dogl qu.

林教头风雪山神庙  作者 施耐庵

林冲自来天王堂取了包裹,带了尖刀,拿了条花枪,与差拨一同辞了管营。两个取路投草料场来。正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。那雪早下得密了。

大雪下的正紧,林冲和差拨两个,在路上又没买酒吃处,早来到草料场外。看时,一周遭有些黄土墙,两扇大门,推开看里面时,七八间草房做着仓廒,四下里都是马草堆,中间两座草厅。到那厅里,只见那老军在里面向火。差拨说道:“管营差这个林冲来替你回天王堂看守。你可即便交割。”老军拿了钥匙,引着林冲,分付道:“仓廒内自有官司封记。这几堆草,一堆堆都有数目。”老军都点见了堆数,又引林冲到草厅上。老军收拾行李,临了说道:“火盆、锅子、碗、碟,都借与你。”林冲道:“天王堂内,我也有在那里。你要便拿了去。”老军指壁上挂一个大葫芦说道:“你若买酒吃时,只出草场,投东大路去三二里,便有市井。”老军自和差拨回营里来。

只说林冲就床上放了包裹被卧,就坐下生些焰火起来。屋边有一堆柴炭,拿几块来,生在地炉里。仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动。林冲道:“这屋如何过得一冬?待雪晴了,去城中唤个泥水匠来修理。”向了一回火,觉得身上寒冷,寻思:“却才老军所说,二里路外有那市井,何不去沽些酒来吃?”便去包里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来把草厅门拽上。出到大门首,把两扇草场门反拽上锁了。带了钥匙,信步投东。雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。

行不上半里多路,看见一所古庙。林冲顶礼道:“神明庇佑,改日来烧钱纸。”又行了一回,望见一簇人家。林冲住脚看时,见篱笆中挑着一个草帚儿在露天里。林冲径到店里。主人道:“客人那里来?”林冲道:“你认得这个葫芦么?”主人看了道:“这葫芦是草料场老军的。”林冲道:“原来如此。”店主道:“既是草料场看守大哥,且请少坐。天气寒冷,且酌三杯,权当接风。”店家切一盘熟牛肉,烫一壶热酒,请林冲吃。又自买了些牛肉,又吃了数杯,就又买了一葫芦酒,包了那两块牛肉,留下碎银子,把花枪挑了酒葫芦,怀内揣了牛肉,叫声“相扰”,便出篱笆门,依旧迎着朔风回来。看那雪到晚越下得紧了。

再说林冲踏着那瑞雪,迎着北风,飞也似奔到草场门口,开了锁入内看时,只叫得苦。原来天理昭然,佑护善人义士。因这场大雪,救了林冲的性命。那两间草厅,已被雪压倒了。林冲寻思:“怎地好?”放下花枪、葫芦在雪里,恐怕火盆内有火炭延烧起来。搬开破壁子,探半身入去摸时,火盆内火种,都被雪水浸灭了。林冲把手床上摸时,只拽的一条絮被。林冲钻将出来,见天色黑了。寻思:“又没打火处,怎生安排?”想起:“离了这半里路上,有个古庙,可以安身。我且去那里宿一夜。等到天明,却做理会。”把被卷了,花枪挑着酒葫芦,依旧把门拽上锁了,望那庙里来。入得庙门,再把门掩上,旁边止有一块大石头,掇将过来靠了门。入的里面看时,殿上塑着一尊金甲山神。两边一个判官,一个小鬼。侧边堆着一堆纸。团团看来,又没邻舍,又无庙主。林冲把枪和酒葫芦放在纸堆上,将那条絮被放开,先取下毡笠子,把身上雪都抖了,把上盖白布衫脱将下来。早有五分湿了。和毡笠放在供桌上。把被扯来盖了半截下身。却把葫芦冷酒提来便吃。就将怀中牛肉下酒。正吃时,只听得外面必必剥剥地爆响。林冲跳起身来,就壁缝里看时,只见草料场里火起,刮刮杂杂烧着。

当时张见草场内火起,四下里烧着,林冲便拿枪,却待开门来救火,只听得前面有人说将话来。林冲就伏在庙听时,是三个人脚步响,且奔庙里来。用手推门,却被林冲靠住了,推也推不开。三人在庙檐下立地看火。数内一个道:“这条计好么?”一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心!回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。这番张教头没得推故了!”那人道:“林冲今番直吃我们对付了。高衙内这病必然好了!”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说:‘你的女婿没了’,张教头越不肯应承。因此衙内病患看看重了。太尉特使俺两个央浼二位干这件事。不想而今完备了。”又一个道:“小人直爬入墙里去,四下草堆上点了十来个火把,待走那里去?”那一个道:“这早晚烧个八分过了。”又听一个道:“便逃得性命时,烧了大军草料场,也得个死罪。”又一个道:“我们回城里去罢。”一个道:“再看一看,拾得他一两块骨头回京府里见太尉和衙内时,也道我们也能会干事。”

林冲听那三个人时,一个是差拨,一个是陆虞候,一个是富安。林冲道:“天可怜见林冲!若不是倒了草厅,我准定被这厮们烧死了!”轻轻把石头掇开,挺着花枪,一手拽开庙门,大喝一声:“泼贼那里去!”三个人急要走时,惊得呆了,正走不动。林冲举手,肐察的一枪,先搠倒差拨。陆虞候叫声“饶命!”,吓的慌了手脚,走不动。那富安走不到十来步,被林冲赶上,后心只一枪,又搠倒了。翻身回来,陆虞候却才行得三四步。林冲喝声道:“奸贼!你待那里去!”劈胸只一提,丢翻在雪地上,把枪搠在地里,用脚踏住胸脯,身边取出那口刀来,便去陆谦脸上搁着,喝道:“泼贼!我自来又和你无甚么冤仇,你如何这等害我!正是:‘杀人可恕,情理难容!’”陆虞候告道:“不干小人事;太尉差遣,不敢不来。”林冲骂道:“奸贼!我与你自幼相交,今日倒来害我,怎不干你事?且吃我一刀!”把陆谦上身衣服扯开,把尖刀向心窝里只一剜,七窍迸出血来。将心肝提在手里。回头看时,差拨正爬将起来要走,林冲按住喝道:“你这厮原来也恁的歹,且吃我一刀!”又早把头割下来,挑在枪上。回来把富安、陆谦头都割下来。把尖刀插了,将三个人头发结做一处,提入庙里来,都摆在山神面前供桌上,再穿了白布衫,系了胳膊,把毡笠子带上,将葫芦里冷酒都吃尽了。被与葫芦都丢了不要。提了枪,便出庙门投东去。

推荐阅读更多精彩内容