Javascript 基本功之排序算法

前言

前一段时间一直自学javascript语法,发现作为基础的排序算法还没有实践过,作为面试重点,现在罗列三种排序算法的具体代码

. 1.普通排序:

function sort(arr){
 var index = 0;
 for (var i = 0; i< arr.length;i++){
  for(var j=i+1;j<arr.length;j++){
  if(arr[i]>arr[j]){
    var b = arr[j];
    arr[j] = arr[i];
    arr[i] = b;
    }
  else{continue;}
   }
  }

return arr;

}
var arr1= [2,3,6,1,6,8,9,0];
console.log(sort(arr1));

. 2.冒泡排序:
重点一句话,外层管冒几次,内层管冒到哪儿:(请原谅我的函数命名没有使用驼峰原则)

function bubblesort(arr){
 var index = 0;
 for(var i =0; i<arr.length;i++){
  for(var j = 0;j<arr.length-i-1;j++){
   if(arr[j]>arr[j+1]){
     var b =arr[j+1];
     arr[j+1]= arr[j];
     arr[j]= b;

     }

   }

  }
return arr;
}
var arr1= [2,3,6,1,6,8,9,0];
console.log(bubblesort(arr1));

. 3.重点来了:快速排序!思想是递归,总体思路是先选中间元素,标为pivot,比pivot大的放右边,比pivot小的放左边,然后递归,最后通过concat左右链接在一起返回新数组

function quicksort(arr){
  if (arr.length<=1){return arr}
  var pivotIndex = Math.floor(arr.length / 2);
 var pivot = arr.splice(pivotIndex, 1)[0];
  var left=[];
  var right=[];
  for (var i = 0; i < arr.length; i++){
  if (arr[i] < pivot) {
   left.push(arr[i]);
  } else {
   right.push(arr[i]);
  }
 }
return quicksort(left).concat([pivot],quicksort(right));
}
var arr1= [2,3,6,1,6,8,9,0];
console.log(quicksort(arr1));


推荐阅读更多精彩内容