(jquery)select中的option有selected属性但是没有选中

0.035字数 94阅读 3060
设置select中option的选中状态

用来设置value为xx的项选中
通过点击事件给select设置不同的option选中状态,点击多次之后效果失效:
不使用:
$("#select").find("option").removeAttr("selected")
$("#fselect").find("option[value = ' ').attr("selected","selected");
使用:
$("#select").val(index)来进行选中状态的控制。index为select中option的vaule值。

推荐阅读更多精彩内容