go语言常用资料整理

go语言常用资料整理

入门

coolshell关于go的快速介绍

语法:https://coolshell.cn/articles/8460.html

特性:https://coolshell.cn/articles/8489.html

tour of golang

https://tour.golang.org/list

书籍

go语言101

https://gfw.go101.org/article/101.html

https://github.com/golang101/golang101

go语言圣经(中文版)

https://book.itsfun.top/gopl-zh/

Go 语言设计与实现

https://draveness.me/golang

Golang修养之路

https://github.com/aceld/golang

高效的 Go 编程 Effective Go

英文原版:https://golang.org/doc/effective_go.html

中文翻译:https://learnku.com/docs/effective-go/2020

Go语言高级编程(Advanced Go Programming)
https://chai2010.cn/advanced-go-programming-book/

github项目/模块

go-redis

https://github.com/go-redis/redis

go-ascii-art

https://github.com/yinghau76/go-ascii-art

资料

golang官网

https://golang.org

go语言中文网

https://studygolang.com

七天用go从零实现系列

https://geektutu.com/post/gee.html

github上整理的一些资料

https://github.com/justjavac/free-programming-books-zh_CN#go

Go 语言笔试面试题汇总

https://geektutu.com/post/qa-golang-1.html

推荐阅读更多精彩内容