[Haskell] DFS与BFS

1. DFS

import Data.Ix
import Graph
import Stack 

depthFirstSearch :: Ix a => a -> Graph a a -> [a]
depthFirstSearch start g = dfs [start] []
  where 
    dfs [] vis = vis 
    dfs (c:cs) vis | elem c vis = dfs cs vis 
            | otherwise = dfs ((adjacent g c) ++ cs) (vis ++ [c]) 

depthFirstSearch' :: Ix a => a -> Graph a a -> [a]
depthFirstSearch' start g = reverse $ dfs [start] []
  where 
    dfs [] vis = vis 
    dfs (c:cs) vis | elem c vis = dfs cs vis 
            | otherwise = dfs ((adjacent g c) ++ cs) (c:vis)

depthFirstSearch'' :: Ix a => a -> Graph a a -> [a]
depthFirstSearch'' start g = reverse $ dfs (push start emptyStack) []
  where 
    dfs s vis | (stackEmpty s) = vis 
         | elem (top s) vis = dfs (pop s) vis 
         | otherwise = let c = top s 
                in 
                  dfs (foldr push (pop s) (adjacent g c))
                    (c:vis)

2. BFS

import Data.Ix
import Graph
import Queue

breadFirstSearch :: Ix a => a -> Graph a a -> [a]
breadFirstSearch start g = reverse (bfs (enqueue start emptyQueue) [])
  where 
    bfs q vis | (queueEmpty q) = vis 
         | elem (front q) vis = bfs (dequeue q) vis 
         | otherwise = let c = front q
                in
                  bfs (foldr enqueue 
                        (dequeue q)
                        (adjacent g c))
                    (c:vis)

参考

Algorithms: A Functional Programming Approach
Stack
Queue
Graph - 邻接表
Graph - 邻接矩阵

推荐阅读更多精彩内容

 • 01 初看岩井俊二的《情书》觉得情节平淡无奇,甚至有些不知所云。当然,很大原因是因为鉴赏能力不够。再看下去,却觉得...
  安步当车阅读 416评论 2 8
 • 我常常会望着天空想,如果,如果有一天我真的能够回到从前,我会做什么,怎么做,能不能做到呢?而我又会遇到什么样的事,...
  听雨随风阅读 19评论 0 0
 • 首先,依照我现在的心情,这可能是一篇负能量的文章,如果你心情很好,请绕过它,心情很差,也请绕过它,不过也可能我们相...
  最爱夏雨天阅读 69评论 0 0
 • 日子过得飞快,10月已经过了三周,又到了每周总结的时间了,但是我还从来没有写到过1000字,每次都觉得词穷。 这周...
  八月芳菲阅读 25评论 0 0
 • 思 清风吹乱黑烟, 愁云落在眉间。 无奈无人甚解, 隐月怎不出现。 05.5.12 欢迎留下您的评论...... ...
  清风隐月阅读 48评论 0 3