2018-12-11-nuxt.j-vuex

首先使用npm install --save-dev vuex 把vuex添加到依赖,接下来就是如何在组件中使用vuex,大体上来说有以下两种形式。

https://blog.csdn.net/wopelo/article/details/80284088https://leafletjs.com/ 地图

https://www.npmjs.com/package/vue2-leaflet  地图依赖安装

https://zh.nuxtjs.org/guide#nuxt-js-%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88-  nuxt.js框架