【JS】递归判断两个对象属性值是否相等

function isObjectValueEqual (a, b) {
    //取对象a和b的属性名
    var aProps = Object.getOwnPropertyNames(a);
    var bProps = Object.getOwnPropertyNames(b);
    if (aProps.length != bProps.length) {
      return false;
    }
    //循环取出属性名,再判断属性值是否一致
    for (var i = 0; i < aProps.length; i++) {
      var propName = aProps[i];
      var type = typeof a[propName];
      if(type === 'object'){
        //值是对象类型就递归
        if(!isObjectValueEqual(a[propName],b[propName])){
          return false;
        }
      }else{
        if(a[propName] !== b[propName]) {
          return false;
        }
      }
    }
    return true
  }

推荐阅读更多精彩内容

 • 好可怕,我刚才尝试做了镜像练习。一开始的时候对自己说:“小张,我爱你。”简直不好意思开口啊,声音也小,自己看着、听...
  冲关破境阅读 90评论 0 1
 • 第133天 2019--03--23 感恩大自然恩赐的阳光雨露和空气等,无私滋养着宇宙万物!感恩父母的生养之...
  傻妞幸福阅读 65评论 0 1