css 透明度和百分比对应值

透明度百分比和十六进制对应关系表格,本对应关系以#fff对应100%为基础。例如,透明度为51%(0.51),对应十六进制色值为#828282,对前端或者设计师还是有点参考价值的。

透明度 十六进制
100% FF
99% FC
98% FA
97% F7
96% F5
95% F2
94% F0
93% ED
92% EB
91% E8
90% E6
89% E3
88% E0
87% DE
86% DB
85% D9
84% D6
83% D4
82% D1
81% CF
80% CC
79% C9
78% C7
77% C4
76% C2
75% BF
74% BD
73% BA
72% B8
71% B5
70% B3
69% B0
68% AD
67% AB
66% A8
65% A6
64% A3
63% A1
62% 9E
61% 9C
60% 99
59% 96
57% 94
56% 91
56% 8F
55% 8C
54% 8A
53% 87
52% 85
51% 82
50% 80
49% 7D
48% 7A
47% 78
46% 75
45% 73
44% 70
43% 6E
42% 6B
41% 69
40% 66
39% 63
38% 61
37% 5E
36% 5C
35% 59
34% 57
33% 54
32% 52
31% 4F
30% 4D
28% 4A
28% 47
27% 45
26% 42
25% 40
24% 3D
23% 3B
22% 38
21% 36
20% 33
19% 30
18% 2E
17% 2B
16% 29
15% 26
14% 24
13% 21
12% 1F
11% 1C
10% 1A
9% 17
8% 14
7% 12
6% 0F
5% 0D
4% 0A
3% 08
2% 05
1% 03
0% 00