Sumif,条件求和函数

Excel 中sumif是应用很广泛的条件求和函数,现将使用方法介绍如下:

sumif函数语法:sumif(range,criteria,[sum_range])

                          range必须项,表示条件范围

                     criteria必须项,表示条件

                     sum_range可选项,表示求和范围

翻译为:         sumif(条件范围,条件,求和范围)

1、以这个表格为例,做无可选项的公式应用,求数学成绩超过80分的成绩之和。


=SUMIF(D2:D8,">=80")看到没有第三个参数,表示无可选项。意思是求D2到D8区域内,大于等于80的数值之和。

2、求数学成绩超过80分的同学的总分之和

在单元格中输入公式=SUMIF(D2:D8,">=80",F2:F8),这个公式含可选项,表示求D2到D8单元格中数值超过80分对应的F2到F8的数值之和。