Vim操作快捷键总结

命令模式下操作

命令 备注
G 首行
gg 末行
dd 删除行
u 撤销
yy 复制
p 粘贴
\ 向后查找
向前查找
noh 取消查找显示的高亮
set nu 显示行号
set nonu 取消行号
插入篇
i 在当前字符的左边插入
I 在当前行首插入
a 在当前字符的右边插入
A 在当前行尾插入
o 在当前行下面插入一个新行
O 在当前行上面插入一个新行

未完待续。。。