android 通过wifi开发调试

两种方式

  • 使用adb命令连接wifi进行无线调试
  • 安装as插件:Android WIFI ADB(此处不介绍)

第一种方式

  • 用usb连接手机到电脑上
  • 打开命令行执行命令:adb tcpip 5555
  • 断开手机和电脑的usb连接
  • 确保手机和电脑连接同一个wifi
  • 通过wifi连接调试。终端执行命令:adb connect 192.168.1.3(手机连接wifi的ip)
  • 断开连接。终端执行命令:adb disconnect 192.168.1.3(手机连接wifi的ip)

推荐阅读更多精彩内容