• 120
    To my love 琪小喵

    暮色恋晨曦,明镜映孤意;思良人期遇,唯梦消心寂。 柴扉未曾闭,愿与佳人期;身骑白马兮,三观吾往矣。 宗祠皆有意,吾愿与卿遇;卿本窈窕戚,失之吾心...

个人介绍
🌹琪小喵😘😏🐈