• 千字文17

  lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng 临深履薄 夙兴温凊 sì lán sī xīn rú sōng zhī shèn...

 • 千字文16

  zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng 资父事君 曰严与敬 xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mì...

 • 千字文15

  huò yīn è jī fú yuán shàn qìng 祸因恶积 福缘善庆 chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng...

 • 千字文14

  dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng 德建名立 形端表正 kōng gǔ chuán shēng xū tá...

 • 千字文13

  mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng 墨悲丝染 诗赞羔羊 jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò ...

 • 千字文12

  wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng 罔谈彼短 靡恃己长 xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng...

 • 千字文11

  nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng 女慕贞洁 男效才良 zhī guò bì gǎi dé néng mò wà...

 • 千字文10

  gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang 盖此身发 四大五常 gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ...

 • 千字文9

  míng fèng zài zhú bái jū shí cháng 鸣凤在竹 白驹食场 huà bèi cǎo mù lài jí wàn f...

个人介绍
随波逐流的芦苇也会有停下的时候。