LeetCode LintCode和大于S的最小子数组Minimum Size Subarray Sum

题目

给定一个由 n 个整数组成的数组和一个正整数 s ,请找出该数组中满足其和 ≥ s 的最小长度子数组。如果无解,则返回 -1。

样例
给定数组 [2,3,1,2,4,3] 和 s = 7, 子数组 [4,3] 是该条件下的最小长度子数组。

分析

很直观的两根指针的思路。

首先线性时间复杂度的方法,两根指针,类似滑动窗口,指向子数组的头尾,分别更新,遇到大于s就记录j-i,并且将i右移,继续寻找,这样可以找出所有的情况。

代码

public int minSubArrayLen(int s, int[] a) {
 if (a == null || a.length == 0)
  return 0;
 
 int i = 0, j = 0, sum = 0, min = Integer.MAX_VALUE;
 
 while (j < a.length) {
  sum += a[j++];
  
  while (sum >= s) {
   min = Math.min(min, j - i);
   sum -= a[i++];
  }
 }
 
 return min == Integer.MAX_VALUE ? 0 : min;
}

另一种思路,我们会想到如果数组是递增的就好判断了,但这里数组是无序的,我们可以考虑计算前缀数组,那么子数组的和就是前缀数组的差了,利用二分查找

public class Solution {
  /**
   * @param nums: an array of integers
   * @param s: an integer
   * @return: an integer representing the minimum size of subarray
   */
  public int minimumSize(int[] nums, int s) {
    int[] sums = new int[nums.length + 1];
    for (int i = 1; i < sums.length; i++) sums[i] = sums[i - 1] + nums[i - 1];
    int minLen = Integer.MAX_VALUE;
    for (int i = 0; i < sums.length; i++) {
      int end = binarySearch(i + 1, sums.length - 1, sums[i] + s, sums);
      if (end == sums.length) break;
      if (end - i < minLen) minLen = end - i;
    }
    return minLen == Integer.MAX_VALUE ? -1 : minLen;
  }
  
  private int binarySearch(int lo, int hi, int key, int[] sums) {
    while (lo <= hi) {
      int mid = (lo + hi) / 2;
      if (sums[mid] >= key){
        hi = mid - 1;
      } else {
        lo = mid + 1;
      }
    }
    return lo;
  }
}

推荐阅读更多精彩内容