Baby购 ——产品需求说明书

                                     目          录

一、文档介绍... - 6 -

    1.1文档目的... - 6 -

    1.2文档概要... - 6 -

二、市场环境... - 6 -

     2.1母婴行业定义与产品组成... - 6 -

     2.2母婴行业线上平台分类... - 8 -

     2.3母婴行业市场问题与机会... - 9 -

三、用户分析... - 9 -

     3.1目标用户... - 9 -

          3.1.1目标用户群体... - 9 -

          3.1.2目标用户特征... - 10 -

      3.2用户调研... - 10 -

           3.2.1访谈背景及安排... - 10 -

          3.2.2用户访谈目的... - 10 -

          3.2.3用户访谈内容... - 11 -

          3.2.4用户访谈记录... - 11 -

         3.2.5用户访谈分析... - 14 -

         3.2.6访谈注意事项... - 15 -

    3.3用户需求... - 15 -

         3.3.1建立虚拟用户角色... - 15 -

         3.3.2用户使用场景... - 15 -

         3.3.3用户动机总结... - 15 -

四、竞品分析... - 16 -

      4.1竞品战略... - 16 -

      4.2竞品功能分析... - 16 -

          4.2.1定位... - 16 -

          4.2.2目标... - 16 -

          4.2.3优缺点... - 16 -

     4.3总结... - 17 -

五、产品设计... - 17 -

      5.1产品定位... - 17 -

      5.2产品核心目标... - 17 -

      5.3产品结构图... - 17 -

      5.4产品路线图... - 17 -

      5.5产品草图... - 17 -

      5.6产品原型图... - 17 -

      5.7交互测试... - 17 -

      5.8产品视觉设计... - 17 -

      5.9产品开发... - 17 -

          5.9.1IOS应用开发环境... - 17 -

          5.9.2Android应用开发环境... - 18 -

     5.10团队成员... - 18 -

六、其他产品需求... - 18 -

     6.1兼容性需求... - 18 -

     6.2性能需求... - 18 -

     6.3监控需求... - 18 -

七、产品运营... - 18 -

    7.1推广预算... - 18 -

    7.2推广目标... - 19 -

   7.3推广方案... - 19 -

        7.3.1渠道首发... - 19 -

        7.3.2网站推广... - 19 -

        7.3.3品牌推广... - 20 -

        7.3.4社会化媒体推广... - 20 -

        7.3.5线下推广... - 21 -

  7.4推广周期... - 21 -

       第一阶段(初期预热)工作计划安排... - 22 -

       第二阶段(产品测试)工作计划安排... - 23 -

       第三阶段(产品试运营)工作计划安排... - 23 -

       第五阶段(不删档内测)工作计划安排... - 24 -

       第六阶段(产品公测)工作计划安排... - 25 -

八、风险分析... - 25 -

推荐阅读更多精彩内容