UI设计英文对照之007 sketch-样式&排列

 sketch前面的英语不知道大家掌握的怎么样啦,今天我们要讲另外两个菜单列表咯,预备备~

type [taɪp] 样式

bold [boʊld]描边
italic [ɪˈtælɪk] 斜体
underline [ˌʌndərˈlaɪn]加强/下划线
当编辑对象是文本时右侧检查器里也有相关选项,所以在这里我们也把相关英文梳理下:

position  [pəˈzɪʃən]位置
size [saɪz]尺寸
transform [trænsˈfɔ:rm]变换
resizing [rɪ'saɪzɪŋ] 恢复尺寸
typeface [ˈtaɪpˌfes]字体
weight [wet]字重
option [ˈɑ:pʃn]选择

decoration [ˌdɛkəˈreʃən] 装饰品
alignment  [əˈlaɪnmənt] 调整
width [wɪdθ] 宽度
spacing [ˈspesɪŋ] 间隔
opacity [oʊˈpæsəti] 透明度
blending ['blendɪŋ] 混合

normal [ˈnɔ:rml]正常
darken [ˈdɑ:rkən] 变暗
multiply [ˈmʌltəˌplaɪ] 正片叠底
color burn [ˈkʌlɚ‘bɜ:rn] 颜色加深
lighten [ˈlaɪtn:] 减淡
screen [skrin] 滤色
color dodge [ˈkʌlɚ‘dɑ:dʒ] 颜色减淡
overlay [ˌoʊvərˈleɪ] 叠加
soft light [sɔft laɪt] 柔光
hard light 强光
difference [ˈdɪfərəns] 差值
exclusion [ɪkˈskluʒən] 排除
hue [hju] 色相
saturation [ˌsætʃəˈreʃən] 饱和度
luminosity [ˌluːmɪˈnɒsəti] 明度


bigger [bɪgə] 放大当前视图
smaller [s'mɔ:lər]缩小当前视图
text transform 文本转换

none [nʌn] 无样式
uppercase ['ʌpəˌkeɪs] 大写
lowercase ['loʊrˌkeɪs] 小写

arrange [əˈrendʒ]整理

forward [ˈfɔ:rwərd]向前
move to front 移动到最前
backward [ˈbækwərd]向后
move to back 移动到最后
move up上移一层
align objects [əˈlaɪn’ɒbjekts] 对齐对象

left [lɛft]左对齐
horizontally [ˌhɑrɪˈzɑntəlɪ] 水平
right [raɪt]右对齐
top[tɑ:p] 顶端
vertically [ˈvə:tɪkl:ɪ]垂直
bottom [ˈbɑ:təm] 底部

distribute [dɪˈstrɪbjut] 分布分配
make grid [mek‘ɡrɪd] 阵列
hide [haɪd] 隐藏
lock [lɑ:k] 锁定
rename [ˌriːˈneɪm] 重命名
group [ɡrup] 打组


未完待续~~~

推荐阅读更多精彩内容