iOS 数组相同对象进行分组,存储到新的数组

时间:2018年8月13日 周一

数组相同对象进行分组,存储到新的数组
直接上实现代码
在设计上增强了方法的扩展性,可以对字符串、非字符串对象进行筛选,用了predicate方式进行筛选操作,具体实现如下:

/*
 筛选数组中的对象的相同个数,分组存储,是自定义的对象
 isString:是否字符串数组,不是的话就自定义对象数组,需要指定对象的筛选的key,即对象的属性名
 */
+ (NSArray *)filterMaxItemsArray:(NSArray *)array isStringObj:(BOOL)isString filterKey:(NSString *)key {
  NSMutableArray *origArray = [NSMutableArray arrayWithArray:array];
  NSMutableArray *filerArray = [NSMutableArray array];
  
  while (origArray.count > 0) {
    id obj = origArray.firstObject;
    NSPredicate *predic = nil;
    if (isString) {
      predic = [NSPredicate predicateWithFormat:@"self == %@",obj];
    }else {
      id value = [obj valueForKey:key];
      predic = [NSPredicate predicateWithFormat:@"self.%@ == %@",key,value];
    }
    
    NSArray *pArray = [origArray filteredArrayUsingPredicate:predic];
    [filerArray addObject:pArray];
    [origArray removeObjectsInArray:pArray];
  }
  
  return filerArray;
}

测试一下效果:

  NSArray *array1 = @[@"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-01",@"2018-7-02",@"2018-7-03",
            @"2018-7-04",@"2018-7-06",@"2018-7-08",
            @"2018-7-05",@"2018-7-07",@"2018-7-09"];
  NSArray *darray = [DataTools filterMaxItemsArray:array1 isStringObj:YES filterKey:nil];
  NSLog(@"%@",darray);
2018-08-13 10:35:25.042 testDemo[12908:6785403] (
    (
    "2018-7-01",
    "2018-7-01",
    "2018-7-01",
    "2018-7-01",
    "2018-7-01",
    "2018-7-01"
  ),
    (
    "2018-7-02",
    "2018-7-02",
    "2018-7-02",
    "2018-7-02",
    "2018-7-02",
    "2018-7-02"
  ),
    (
    "2018-7-03",
    "2018-7-03",
    "2018-7-03",
    "2018-7-03",
    "2018-7-03",
    "2018-7-03"
  ),
    (
    "2018-7-04"
  ),
    (
    "2018-7-06"
  ),
    (
    "2018-7-08"
  ),
    (
    "2018-7-05"
  ),
    (
    "2018-7-07"
  ),
    (
    "2018-7-09"
  )
)

对非字符串对象的筛选效果也是OK的,就是在传参的时候传要筛选对象的一个键名,就好了。

推荐阅读更多精彩内容