iOS常用三方库

1.课程表

WX20191111-145745.png

https://github.com/CXTretar/CXLinkageSheetDemo

2.从0到1搭建一个项目框架

https://github.com/XuYang8026/UniversalProject

3.常用工具类


68747470733a2f2f6a617665722e6f73732d636e2d7368616e676861692e616c6979756e63732e636f6d2f323031392f6769746875622f646f6b6974322e706e67.png

https://github.com/didi/DoraemonKit

4.好用的数据库三方库 LKDBHelper ,从此不需要在写sql语句
https://github.com/li6185377/LKDBHelper-SQLite-ORM

5.保存图片到自定义相册
https://www.jianshu.com/p/8c3e25c09497
https://github.com/AllisonWangJiaoJiao/SavePhotoDemo

6.仿QQ微信导航栏弹框
https://github.com/liufengting/FTPopOverMenu

Snip20191202_2.png

7.模拟假接口网站
https://www.mocky.io/

8.一些使用的免费接口列表
https://www.jianshu.com/p/d5843db4dda4

9.好用的分段控制器
https://github.com/pujiaxin33/JXCategoryView

10.tableView获取特定位置的cell
https://mp.weixin.qq.com/s/3ZNWU1f7pXcdiOkO_Dg7_A

11.定位封装
https://github.com/zhuimengFIRE

12.iOS 设置圆角方法以及指定位置设圆角
https://juejin.im/post/5be5390df265da61163949f6

13.objective-c method swizzling 的最佳实践
http://blog.leichunfeng.com/blog/2015/06/14/objective-c-method-swizzling-best-practice

14.响应者链
https://www.jianshu.com/p/2f664e71c527

15.SDWebImage源码分析
https://www.jianshu.com/p/82c7f2865c92

16.忘不了的TODOS
http://www.cocoachina.com/ios/20180806/24459.html

17.招聘一个靠谱的iOS
https://github.com/ChenYilong/iOSInterviewQuestions