iOS 表情筛选 emoji

很多时候我们需要判断用户输入的文字是否是表情,因为有些地方不允许用户输入表情,例如名字,昵称,个性签名等。网上也有很多方法检测,但大部分都是有漏洞的。所以在这里贴上一段代码,亲测有用测试输入的表情都能判断出来,如果大家用的有问题,敬请相告,改之。谢谢!

- (BOOL)isEmoji:(NSString *)string
{
  if ([string length]<2)
  {
    return NO;
  }

  static NSCharacterSet *_variationSelectors;
  _variationSelectors = [NSCharacterSet characterSetWithRange:NSMakeRange(0xFE00, 16)];

  if ([string rangeOfCharacterFromSet: _variationSelectors].location != NSNotFound) 
  {
    return YES;
  }
  const unichar high = [string characterAtIndex:0];
  // Surrogate pair (U+1D000-1F9FF)
  if (0xD800 <= high && high <= 0xDBFF) 
  {
    const unichar low = [string characterAtIndex: 1];
    const int codepoint = ((high - 0xD800) * 0x400) + (low - 0xDC00) + 0x10000;
    return (0x1D000 <= codepoint && codepoint <= 0x1F9FF);
    // Not surrogate pair (U+2100-27BF)
  } 
  else 
  {
    return (0x2100 <= high && high <= 0x27BF);
  }
}
转载请注明出处,谢谢!

推荐阅读更多精彩内容