沈从文《边城》小说连载 第一章

拼读规则:汉语辅助文字汉语拼音字词实验方案

《Bian Chengs 》 Shenl Cong Wen

Diy yi zhangw

Youl Siichuans guo Hhunanb qu, kaoy dongf you yi tiao guanlu. Zhee guanlu jiangjinc Xiangj Xi bianjingh dao l yige diifang mingz wei “Chay Dongd ”d xiao shanchengs shih, you yi hiaoxil, xil bian you zuow bbaise xiao taf, taf xia zhus l yi huz dandul d rrenjia. Zhee rrenjia zhiy yige laaoren, yige niiohaizzi, yi zhiy huang gouz.

由四川过湖南去, 靠东有一条官路。 这官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗。

Hiaoxil liu xiaaqu, rao shan juss liu, yueh san li bianj huiiruk Chay Dongd d daahel. Ren ruog guo xil yuec hiaoshan zeuqu, ze zhiy yi li lu jiu dao l Chay Dongd chengs bian. Xiliu ru gongbeiy, shanlu ru gongxianq, gu yuuanjinc you l hiaoxiao chayiit. Hiaoxil kuan yueh eershig zhangf, hhechuangp wei daapian shittou zocheng. Jiingjingn d shui jjihuo shenc dao yi gaol buneng luo diw, que yiran qingchetouming, hel zhong yyouyuh llaiqu jied keyiv jiishul. Hiaoxil jiiwei Chuans Xiangj llaiwangq kongvdaol, shui crangyou drangluo, xiaanyu ccailiw buneng daqiao, jiu anpail l yi zhiy fang tou duuchuanh. Zhee duuchuanh yi ciz lian ren dai map, yueh kevyiv zaiz eershig weig dakeh gohel, rrenshul duoshih ze fanvfuu llaiqu. Duuchuanh tou shup l yi zhig hiaoxiao zruganz, gua zhe yige kevyiv hhuodong d tiiehuanr, xil anb liiangduank sxuimian heng qians l yi duand feix lanx, you ren goduk shih, ba tiiehuanr gua zai feix lanx shang, cruanshang ren jiu yinvshou ppanyuanr na tiao lanvsuos, maanmanj d qians chuanh guo duiianb qu. Chuanh jiang longvanb l, guuanlil zhee duuchuanh d, yi mian keuzhong rangj zhe “maandian maandian”, ziigi huoh d yuet shang l anb, la zhe tieehuanr, yyushi ren huow niu map quan shang l anb, fank guo hiaoshan bujiank l. Duktou wei gongjia suuoyou, gu goduk ren bubix chuqianb. Yeuren xinzhong bu’an, zhua l yi ba qianb zhitz dao cruanbanm shang shih,  guanl duuchuanh d bix wei yiyi sriki,  yiran said dao na ren sxouxinq li qu, yanvran traozuib shih d reenzhen srenqit: “wo you l keuliangs, san douz mi, qig baiy qianb, gou l. Shuis yao zheege!”

小溪流下去,绕山岨流,约三里便汇入茶峒的大河。人若过溪越小山走去,则只一里路就到了茶峒城边。溪流如弓背,山路如弓弦,故远近有了小小差异。小溪宽约二十丈,河床为大片石头作成。静静的水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以计数。小溪既为川湘来往孔道,水常有涨落,限于财力不能搭桥,就安排了一只方头渡船。这渡船一次连人带马,约可以载二十位搭客过河,人数多时则反复来去。渡船头竖了一枝小小竹竿,挂着一个可以活动的铁环,溪岸两端水面横牵了一段废缆,有人过渡时,把铁环挂在废缆上,船上人就引手攀缘那条缆索,慢慢的牵船过对岸去。船将拢岸了,管理这渡船的,一面口中嚷着“慢点慢点”,自己霍的跃上了岸,拉着铁环,于是人货牛马全上了岸,翻过小山不见了。渡头为公家所有,故过渡人不必出钱。有人心中不安,抓了一把钱掷到船板上时, 管渡船的必为一一拾起, 依然塞到那人手心里去,俨然吵嘴时的认真神气:“我有了口粮,三斗米,七百钱,够了。谁要这个!”

Dan bucheng, ffanshiq qiu g xin’anlide, chu qiiliw bushouj choub shuis haaoyiisix, buguanl rruhew hhaishi yeuren ba qianb d. Guanl chuanh ren que qing buguo, ye weiile xin’an kijiank, bianj ba zheexie qianb tuoren dao Chay Dongd qu mai crayep h caaoyanc, Jiang Chay Dongd chuchan d shaundeng caaoyanc, yi zha yi zha gua zai ziigi yaodai bian, goduk d shuis xuyao zhee dongxi bix kangkaig fngzengy. Yeushih cong srenqit shang gujiis na yuuanlu ren duiiyu shenbian caaoyanc yinvki l xiangdang d zhuuyii shih, bianj ba yi xiao shuj caaoyanc zha dao naaren baofub shaunqu, yimian shuo, "bu xiq zheege ma, zhee hao d, zhee miaoq d, weiidaol mand hao, song ren ye hheshim!" Crayep ze zai liug yue li faunjin da gangz li qu, yong kaishui paom hao, gei golu ren jiiekew.

但不成,凡事求个心安理得,出气力不受酬谁好意思,不管如何还是有人把钱的。管船人却情不过,也为了心安起见,便把这些钱托人到茶峒去买茶叶和草烟,将茶峒出产的上等草烟,一扎一扎挂在自己腰带边,过渡的谁需要这东西必慷慨奉赠。有时从神气上估计那远路人对于身边草烟引起了相当的注意时,便把一小束草烟扎到那人包袱上去,一面说,“不吸这个吗,这好的,这妙的,味道蛮好,送人也合式!”茶叶则在六月里放进大缸里去,用开水泡好,给过路人解渴。

Guuanlil zhee duuchuanh d, jiuushi zhus zai taf xia d naage laaoren. Huos le qishig nian, cong eershig suib ki bianj shoub zai zhee hiaoxil bian, wuvshig nian lai buzhi ba chuanh llaiqu duk l roganf ren. Nnianjiil suir naame lao l, guqtou yiingyingp d, benvlai yingdang xiuxiz l, dan tian buxu ta xiuxiz, ta fangvfuf bianj bu nenggou tong zhee yifen shenghuos llikai. Ta cungbu sisuos ziigi zriwus duiiyu benvren d yiiyiid, drishi jiingjingn d hen zhongshis d zai naali huos xiaaqu. Daiitid l tian, shiy ta zai ritou shengki shih, ganvdao shenghuos d liiliangr, dang ritou loxia shih, youg buzhiiyu siliangr yuc ritou tungshih sivqu d, sh naage banp zai ta shenpang d niiohaizzi. Ta wweiyi d ppengyoup sh yi zhiy duuchuanh h yi zhiy huang gouz, wweiyi d qinren bianj zhiy naage niiohaizzi.

管理这渡船的,就是住在塔下的那个老人。活了七十年,从二十岁起便守在这小溪边,五十年来不知把船来去渡了若干人。年纪虽那么老了,骨头硬硬的,本来应当休息了,但天不许他休息,他仿佛便不能够同这一分生活离开。他从不思索自己职务对于本人的意义,只是静静的很忠实的在那里活下去。代替了天,使他在日头升起时,感到生活的力量,当日头落下时,又不至于思量与日头同时死去的,是那个伴在他身旁的女孩子。他唯一的朋友是一只渡船和一只黄狗,唯一的亲人便只那个女孩子。

Niiohaizzi d muvqin, lao cruanfu d ddushengnio, sriwug nian qian tong yige Chay Dongd junren chaungec xiangshux hou, hen miimig d beiy zhe na zhonghoud baabab fasheng l aiimeix guanxit. You l hiaohaizzi hou, zhee ttunshuws bingshiz bianj xiangyueh l tad yitong xiangq xiaayouk taon qu. Dan cong ttaozou d xxingwei shang kaanlai, yige wweibein l junren d zzerenx, yige que biidei llikai gudul d fuuqin. Jingguo yifanf kaaoliok hou, ttunshuws bings jiank tad wu yuuanzou yongvqit, ziigi ye bubianj huim qu zuo junren d mmingyur, jiu xinxiang: yitong qu sheng jiir wwufab juushouw, yitong qu sib yingdang wuren keyiv zuvlanz, sxouxianp fuw l duh. Niode que guanxinq fuuzhong d yi kuaiy rou, bu renvxinq, nnabuchu druzhangk. Shiiqing yeeyivj wei zuo duuchuanh fu d fuuqin zhidaol, fuuqin queebu jiashang yige you feenliangr d ziiyan'er, zhiy zowei bing bu tingdao guo zhee shiiqing yiyang, rrengran ba rizi hen ppingjingn d guo xiaaqu. Nioer yimian huaig l xiucank, yimian que huaig l llianminb, yijiuh shoub zai fuuqin shenbian. Daiidao fuuzhong hiaohaiz shengxia hou, que dao xil bian guuyii chi l xuvduo lengvshui sivqu l. Zai yizhongg qqijiih zhong, zhee yyiguy juran yivj drangda crengren, yi druanyanvjian bianj srisan suib l. Weiile zhuuchul liang shan duo huanghz zhuq, cuiise biren eorlai, lao cruanfu ssuibianj gei zheege kevliank d guchucn sriqud l yige jiinshen d mmingziw, jiauzuo "Cui Cui".

女孩子的母亲,老船夫的独生女,十五年前同一个茶峒军人唱歌相熟后,很秘密的背着那忠厚爸爸发生了暧昧关系。有了小孩子后,这屯戍兵士便想约了她一同向下游逃去。但从逃走的行为上看来,一个违悖了军人的责任,一个却必得离开孤独的父亲。经过一番考虑后,屯戍兵见她无远走勇气,自己也不便毁去作军人的名誉,就心想:一同去生既无法聚首,一同去死应当无人可以阻拦,首先服了毒。女的却关心腹中的一块肉,不忍心,拿不出主张。事情业已为作渡船夫的父亲知道,父亲却不加上一个有分量的字眼儿,只作为并不听到过这事情一样,仍然把日子很平静的过下去。女儿一面怀了羞惭,一面却怀了怜悯,依旧守在父亲身边。待到腹中小孩生下后,却到溪边故意吃了许多冷水死去了。在一种奇迹中,这遗孤居然已长大成人,一转眼间便十三岁了。为了住处两山多篁竹,翠色逼人而来,老船夫随便给这个可怜的孤雏拾取了一个近身的名字,叫作“翠翠”。

Cui Cui zai fengri li drangyangx zhe, gu ba ppifup bianh des heihei d, chuumu wei qingshan liooshui, gu mouzzi qingming ru sxuijingt. Ziiran jiir drangyangx tad qie jiauyup tad, wweiren tianzhen hhuopow, chuuchul yanvran ru yi zhiy xiao shouuwup. Ren youg naame guaiq, ru shantou huang jiijl yiyang, cungbu hiangdao ccanrenn shiiqing, cungbu fachouy, cungbu donqit. Ppingshih zai duuchuanh shang yux mooshengren dui tad yeusuo zhuuyii shih, bianj ba guangguang d yanvjingy chouj zhe na mooshengren, zocheng ssuishih jjieke juvbux ttaoruk shenshan d srenqit, dan mmingbai l miaanqian d ren wu jixinq hou, jiu youg congcongrongrong d zai sxuibian wwanshuaw l.

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了面前的人无机心后,就又从从容容的在水边玩耍了。

Lao cruanfu bulun qqingyuf, bix shoub zai chuanhtou. Yeuren goduk shih, bianj lue wanq zhe yaof, liiangshou yyuanyinr l zrulanx, ba chuanh hhengduk guo hiaoxil. Yeushih ppijuanp l, tang zai lins xil daashit shang shuiizhaob l, ren zai ggeanb zhaoshou hanj goduk, Cui Cui burang zuvfuuq kishen, jiu tiauxia chuanh qu, hen minvjiem d tid zuvfuuq ba luuren duuguo xil, yiqiek jied liushua zaiihang, cungbu wuushiq. Yeushih youg yuc zuvfuuq huang gouz yitong zai cruanshang, goduk shih yuc zuvfuuq yitong donshou qians lanvsuos. Chuanh jiangjinc aanbian, zuvfuuq zhngxiangq keeren zhaohu: "maandian, maandian" shih, na zhiy huang gouz bianj kou xianj shengzzi, zuiixianp yiyuet eorshang, qie yanvran dongvdes rruhew fangwei jiinzhir shisdde, ba cruanshengz jinz xianj zhe tuochuanh longvanb.

老船夫不论晴雨,必守在船头。有人过渡时,便略弯着腰,两手缘引了竹缆,把船横渡过小溪。有时疲倦了,躺在临溪大石上睡着了,人在隔岸招手喊过渡,翠翠不让祖父起身,就跳下船去,很敏捷的替祖父把路人渡过溪,一切皆溜刷在行,从不误事。有时又与祖父黄狗一同在船上,过渡时与祖父一同动手牵缆索。船将近岸边,祖父正向客人招呼:“慢点,慢点”时,那只黄狗便口衔绳子,最先一跃而上,且俨然懂得如何方为尽职似的,把船绳紧衔着拖船拢岸。

Fengri qinghe d tianqit, wwuren goduk, zheenri chang xiank, zuvfuuq tong Cui Cui bianj zozai mmenqian da yyanshit shang shaiitaiiyangt. Huo ba yi duand muctou cong gaochul xiangq sxuizhong paow qu, seushiy shenbian huang gouz cong yyanshit gaochul yuet xia, ba muctou xianj hhuilai. Huo Cui Cui yuc huang gouz jied zhangk zhe ervduor, ting zuvfuuq shuo xie crengzhong duonian yivqian d zhaanzhengd guushiq. Huo zuvfuuq tong Cui Cui liang ren, gex ba xiao zhuq zocheng d shuudic, doux zai zuuibian chui zhe yyingqin song nio d qupzi. Goduk ren lai l, lao cruanfu faunxia l zruguanl, dduzic gen dao cruanbian qu, heng xil duk ren, zai yans shang d yige, jiank chuanh kaidong shih, yyushi ruiishengy hanj zhe:

"yyeyel, yyeyel, ni ting wo chui—ni changh!"

Yyeyel dao xil zhongyangz bianj hen kuaiilek d changh kilai, yayab d shengyint tong zruguanl shengy, zheendangp zai jiijingn kongqit li, xil zhong fangvfuf ye reenaod l xie. Srize geshengy d llaifuu, fanverr shiy yiqiek geng jiijingn.

风日清和的天气,无人过渡,镇日长闲,祖父同翠翠便坐在门前大岩石上晒太阳。或把一段木头从高处向水中抛去,嗾使身边黄狗从岩石高处跃下,把木头衔回来。或翠翠与黄狗皆张着耳朵,听祖父说些城中多年以前的战争故事。或祖父同翠翠两人,各把小竹作成的竖笛,逗在嘴边吹着迎亲送女的曲子。过渡人来了,老船夫放下了竹管,独自跟到船边去,横溪渡人,在岩上的一个,见船开动时,于是锐声喊着:

“爷爷,爷爷,你听我吹——你唱!”

爷爷到溪中央便很快乐的唱起来,哑哑的声音同竹管声,振荡在寂静空气里,溪中仿佛也热闹了些。实则歌声的来复,反而使一切更寂静。

Yeushih goduk d sh cong Chuans Dongf guo Chay Dongd d hiaoniu, sh yyangqun, sh xinniangzi d huajiaof, Cui Cui bix zhengd zhe zuo duucruanfu, zhanw zai chuanhtou, lanvlanr d pand yinr lanvsuos, rang chuanh huuanhuanx d goqu. Niu yangf huajiaof shaun’anb hou, Cui Cui bix genzhe zou, song duiiwud shaunshan, zhanw dao xiao shantou, muusong zheexie dongxi zeuqu hen yuanf l, fang hhuizhuan cruanshang, ba chuanh qians kaujinc jia d aanbian. Qie dduzic didig d xue hiaoyangf jiaom zhe, xue muvniu jiaom zhe, huo caij yi ba yevhuak fuuk zai ttoushang, dduzic zhuangbanx xinniangzi.

Chay Dongd shanchengs zhiy gek duktou yi li lu, mai youw mai yanx shih, fengnianguojie zuvfuuq dei hes yi beir jiub shih, zuvfuuq bu shaunchengs, huang gouz jiu baantong Cui Cui ruk crengli qu beiibanl dongxi. Dao l maih zzahuow d puzzi li, you daaba d fenvtiao, da gangz d bbaitangz, you pauzhangm, you hong laazhug, moobu gei Cui Cui yizhongg hen shende yiinxiangw, hhuidao zuvfuuq shenbian, zong ba zheexie dongxi shuo g baantian. Naali hhebian hhaiyou xuvduo chuanh, bivki duuchuanh lai quan da des duo, yeuquuweip des duo, Cui Cui ye bu rungyiir waunjii.

有时过渡的是从川东过茶峒的小牛,是羊群,是新娘子的花轿,翠翠必争着作渡船夫,站在船头,懒懒的攀引缆索,让船缓缓的过去。牛羊花轿上岸后,翠翠必跟着走,送队伍上山,站到小山头,目送这些东西走去很远了,方回转船上,把船牵靠近家的岸边。且独自低低的学小羊叫着,学母牛叫着,或采一把野花缚在头上,独自装扮新娘子。

茶峒山城只隔渡头一里路,买油买盐时,逢年过节祖父得喝一杯酒时,祖父不上城,黄狗就伴同翠翠入城里去备办东西。到了卖杂货的铺子里,有大把的粉条,大缸的白糖,有炮仗,有红蜡烛,莫不给翠翠一种很深的印象,回到祖父身边,总把这些东西说个半天。那里河边还有许多船,比起渡船来全大得多,有趣味得多,翠翠也不容易忘记。

沈从文《边城》小说连载 第二章