golang安装gRpc

96
一语惊雷
0.3 2018.01.27 15:35 字数 211

安装官方安装命令:

go get google.golang.org/grpc

是安装不起的,会报:

package google.golang.org/grpc: unrecognized import path "google.golang.org/grpc"(https fetch: Get https://google.golang.org/grpc?go-get=1: dial tcp 216.239.37.1:443: i/o timeout)

原因是这个代码已经转移到github上面了,但是代码里面的包依赖还是没有修改,还是google.golang.org这种,

所以不能使用go get的方式安装,正确的安装方式:

    git clone https://github.com/grpc/grpc-go.git $GOPATH/src/google.golang.org/grpc

    git clone https://github.com/golang/net.git $GOPATH/src/golang.org/x/net

    git clone https://github.com/golang/text.git $GOPATH/src/golang.org/x/text

    go get -u github.com/golang/protobuf/{proto,protoc-gen-go}

    git clone https://github.com/google/go-genproto.git $GOPATH/src/google.golang.org/genproto

    cd $GOPATH/src/

    go install google.golang.org/grpc

日记本
Web note ad 1