UITableView 上拉加载时会闪一下屏幕

在iOS11 上,出现了这个问题 ,我用这个解决的,在创建tableview的时候加了如下:

if (@available (iOS 11,*)) {

table.estimatedRowHeight = 0;

}

推荐阅读更多精彩内容