mac下安装chromedriver

chromedriver(软件)

下载链接:https://npm.taobao.org/mirrors/chromedriver点击打开链接

步骤一: 将下载的可执行文件移动到/usr/local/bin下

sudo mv chromedriver /usr/local/bin/chromedriver

步骤二: 修改文件权限

sudo chmod u+x,o+x  /usr/local/bin/chromedriver

检查是否安装成功:

chromedriver --version

推荐阅读更多精彩内容