Low-level-vis_NIPS(16'~18')

2017

Deep Mean-Shift Priors for Image Restoration
Siavash Arjomand Bigdeli · Matthias Zwicker · Paolo Favaro · Meiguang Jin


2016

Learning Parametric Sparse Models for Image Super-Resolution
Yongbo Li · Weisheng Dong · Xuemei Xie · GUANGMING Shi · Xin Li ·

Image Restoration Using Very Deep Convolutional Encoder-Decoder Networks with Symmetric Skip Connections
Xiaojiao Mao · Chunhua Shen · Yu-Bin Yang


2015

Super-Resolution Off the Grid
Qingqing Huang · Sham Kakade

Bidirectional Recurrent Convolutional Networks for Multi-Frame Super-Resolution
Yan Huang · Wei Wang · Liang Wang