MJRefresh刷新后不能复位设置以下参数

MJRefresh刷新后不能复位设置以下参数

        _tableView.estimatedRowHeight = 44;

        _tableView.estimatedSectionHeaderHeight = 10.0;

        _tableView.estimatedSectionFooterHeight = 10.0;

这都不是重点,重点是要解决刷新的时候table不要同时刷新高度

推荐阅读更多精彩内容