pyqt5的 QPrinter 使用模板

说明

这个QPrinter 使用模板,提供了四种打印方式。

一.调用 打印对话框
二.调用 打印预览框
三.直接打印
四.打印到PDF

【如下代码,完全复制,直接运行,即可使用】

from PyQt5.QtGui import QFont,QTextDocument,QTextCursor
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QLabel, QSizePolicy, QAction,QDialog
from PyQt5.QtPrintSupport import QPrinter, QPrintDialog,QPrintPreviewDialog
import sys

################################################
#######打印文本---《心经》
################################################
the_text = '''
观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。
舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识亦复如是。
舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。
是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界乃至无意识界,无无明亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭道,无智亦无得。
以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍;无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。
三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。
故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。
故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。
'''

################################################
#######创建主窗口
################################################
class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
    super(MainWindow, self).__init__(parent)
    self.setWindowTitle(self.tr("打印功能"))

    # 创建文本框
    self.label = QLabel()
    self.label.setFont(QFont("Roman times",12,QFont.Bold))
    self.label.setText(the_text)
    self.setCentralWidget(self.label)

    # 创建菜单栏
    self.createMenus()  def createMenus(self):
    # 创建动作一
    self.printAction1 = QAction(self.tr("打印无预留"), self)
    self.printAction1.triggered.connect(self.on_printAction1_triggered)

    # 创建动作二
    self.printAction2 = QAction(self.tr("打印有预留"), self)
    self.printAction2.triggered.connect(self.on_printAction2_triggered)

    # 创建动作三
    self.printAction3 = QAction(self.tr("直接打印"), self)
    self.printAction3.triggered.connect(self.on_printAction3_triggered)

    # 创建动作四
    self.printAction4 = QAction(self.tr("打印到PDF"), self)
    self.printAction4.triggered.connect(self.on_printAction4_triggered)


    # 创建菜单,添加动作
    self.printMenu = self.menuBar().addMenu(self.tr("打印"))
    self.printMenu.addAction(self.printAction1)
    self.printMenu.addAction(self.printAction2)
    self.printMenu.addAction(self.printAction3)
    self.printMenu.addAction(self.printAction4)  # 动作一:打印,无预览
  def on_printAction1_triggered(self):
    printer = QPrinter()
    printDialog = QPrintDialog(printer, self)
    if printDialog.exec_() == QDialog.Accepted:
      self.handlePaintRequest(printer)


  # 动作二:打印,有预览
  def on_printAction2_triggered(self):
    dialog = QPrintPreviewDialog()
    dialog.paintRequested.connect(self.handlePaintRequest)
    dialog.exec_()


  # 动作三:直接打印
  def on_printAction3_triggered(self):
    printer = QPrinter()
    self.handlePaintRequest(printer)


  # 动作四:打印到pdf
  def on_printAction4_triggered(self):
    printer = QPrinter()
    printer.setOutputFormat(QPrinter.PdfFormat)
    printer.setOutputFileName("D:/pdf打印测试.pdf")
    self.handlePaintRequest(printer)


  ## 打印函数
  def handlePaintRequest(self, printer):
    document = QTextDocument()
    cursor = QTextCursor(document)
    cursor.insertText(self.label.text())
    document.print(printer)
################################################
#######程序入门
################################################
if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  main = MainWindow()
  main.show()
  sys.exit(app.exec_())

本文如有帮助,敬请留言鼓励。
本文如有错误,敬请留言改进。

推荐阅读更多精彩内容