js设计模式

 1. 写出 构造函数模式、混合模式、模块模式、工厂模式、单例模式、发布订阅模式的范例。

  • 构造函数模式

   var Person = function(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
   }
   Person.prototype.sayName = function() {
    return this.name;
   }
   var student = new Person("htkz", 30);
   console.log(student)
   
  • 混合模式

   var Person = function(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
   };
   Person.prototype.sayName = function() {
    console.log(this.name);
   }
   
   var Student = function(name, age, score) {
    Person.call(this, name, age);
    this.score = score;
   }
   Student.prototype = Object.create(Person.prototype);
   
   Student.prototype.sayScore = function() {
    console.log(this.score);
   }
   var student = new Student("htkz", 28, 99);
   console.log(student)
   
  • 模块模式

   var Person = (function(){
    var name = "htkz";
    function sayName() {
     console.log(name);
    }
    return {
     name: name,
     sayName: sayName
    }
   })()
   
  • 工厂模式

   function createPerson(opts) {
    var person = {
     name: opts.name || 'htkz'
    }
    person.sayName = function() {
     console.log(this.name);
    }
    return person;
   }
   var p1 = createPerson({name: 'htkz'});
   var p2 = createPerson({name: '1234'});
   
  • 单例模式

   var People = (function() {
    var instance;
    function init(name) {
     return name;
    }
    return {
     createPeople: function(name) {
      if(!instance) {
       instance = init(name);
      }
      return instance;
     }
    }
   })();
   var obj1 = People.createPeople('ts123');
   var obj2 = People.createPeople('456');
   
  • 发布订阅模式

   var EventCenter = (function() {
    var events = {};
    function on (evt, handler) {
     events[evt] = events[evt] || [];
     events[evt].push({
      handler: handler
     });
    }
    
    function fire(evt, args) {
     if(!events[evt]) {
      return;
     }
     for(var i = 0; i < events[evt].length; i++) {
      events[evt][i].handler(args);
     }
    }
    
    return {
     on: on,
     fire: fire
    }
   })();
   EventCenter.on('hit', function() {
    console.log('hit');
   })
   EventCenter.fire('hit');
   

 2. 使用发布订阅模式写一个事件管理器,可以实现如下方式调用

  Event.on('change', function(val){
    console.log('change... now val is ' + val); 
  });
  Event.fire('change', '饥人谷');
  Event.off('changer');
  
  var Event = (function() {
   var events = {};
   function on (evt, handler) {
    events[evt] = events[evt] || [];
    events[evt].push({
     handler: handler
    });
   }
   
   function fire(evt, args) {
    if(!events[evt]) {
     return;
    }
    for(var i = 0; i < events[evt].length; i++) {
     events[evt][i].handler(args);
    }
   }
   
   function off(evt) {
    delete events[evt];
   }
   
   function test() {
    console.log(events);
   }
   
   return {
    on: on,
    fire: fire,
    off: off,
    test: test
   }
  })();
  
  Event.on('change', function(val){
    console.log('change... now val is ' + val); 
  });
  Event.fire('change', '饥人谷');
  Event.off('change');
  Event.fire('change', '饥人谷');
  
  

推荐阅读更多精彩内容

 • 单例模式 适用场景:可能会在场景中使用到对象,但只有一个实例,加载时并不主动创建,需要时才创建 最常见的单例模式,...
  Obeing阅读 950评论 1 10
 • ** 写出 构造函数模式、混合模式、模块模式、工厂模式、单例模式、发布订阅模式的范例。** 单例模式 var P...
  饥人谷_阿靖阅读 25评论 0 0
 • 问答 1.写出构造函数模式、混合模式、模块模式、工厂模式、单例模式、发布订阅模式的范例。 工厂模式,想造什么造什么...
  GarenWang阅读 62评论 0 0
 • 写出 构造函数模式、混合模式、模块模式、工厂模式、单例模式、发布订阅模式的范例。 使用发布订阅模式写一个事件管理器...
  coolheadedY阅读 116评论 0 0
 • 一、构造函数模式、混合模式、模块模式、工厂模式、单例模式、发布订阅模式的范例 单例模式单例就是保证一个类只有一个实...
  任少鹏阅读 40评论 0 0