pod install 与pod pudate流程

一、以下流程图为版本为 ‘0.39.0’


pod install [--no-repo-update]

pod update [--no-repo-update] 的区别在于:该命令会无视Podfile.lock,每次解析Podfile。

二、版本为 “~>1.0.0”不同


pod install 命令默认不更新本地repo,所以不需要[--no-repo-update]选项

pod update 的操作和0.39.0相同。

推荐阅读更多精彩内容