×

BIO,NIO,AIO

96
lucode
2018.04.13 18:12* 字数 83

BIO,同步阻塞式IO,简单理解:一个连接一个线程
NIO,同步非阻塞IO,简单理解:一个请求一个线程
AIO,异步非阻塞IO,简单理解:一个有效请求一个线程

https://zhuanlan.zhihu.com/p/23488863

https://mp.weixin.qq.com/s/imQnZkaDutzkm6NCyoLfLw

网络
Web note ad 1