2019.12.5P92-99

di shi san zhang  qing dou lu shi pan bian第十三章 青豆律师叛变

zheng hao xiang fan zhengzheng yi shi ning meng bing cong shou du gan  正好相反,整整一师柠檬兵从首都赶  ldi zengyuan le  yangcong tou xiang cong di jido tao zou  来增援了。洋葱头想从地窖逃走,可是通  ke shi tong wang lin zi de di dao yi jing bei ning meng wang de jun dui zhan ling  往林子的地道已经被柠檬王的军队占领。  shi shei ba di dao zhe ge mimi xie lou gei ta men de ne  是谁把地道这个秘密泄露给他们的呢?  zheng shi qing dou lu shi  正是青豆律师。这位律师这回倒向了敌  ren bian shengpa di er huishang jido jia  zhe wei lu shi zhe hui dao xiang le di  人一边,生怕第二回上绞架。  fan qie al shi zhud zhu le yangcong tou gao xing de ba qi ta  番茄骑士捉住了洋葱头,高兴得把其他

92

de fan ren dou fang hui le jia  er xido ying tao bei fa zai ge lou  的犯人都放回了家,而小樱桃被罚在阁楼 shang guan jin bi  上关禁闭。

di ldo li yang cong tou tang zai mu ban chuang shang xiang xin shi  地牢里,洋葱头躺在木板床 上想心事。

neng jian baba yi mian jiu hdo le ta xiang zhi shdo ke yi

能见爸爸一面就好了,他想,至少可以 rang ta zhi dao wo ye zai zhe

让他知道 我也在这里。

guo le yi ge xing qi ta bei dai dao wai mian yuan zi li fang  过了一个星期,他被带到外面院子里放 feng yuan zi shi yuan de chuan yi shen hei bai tido zi qiu yi de qiu  风。院子是圆的,穿一身黑白条子囚衣的囚 fan men yi ge gen zhe yi ge rdo zhe yuan zi dou quan zi  犯们一个跟着一个,绕着院子兜圈子。  yangcong tou jin ru hang lie zou zai yi ge tuo bei de bai fa  洋葱头进入行列,走在一个驼背的白发  zhe lao qiu fan bu shi de ke sou liang ge  老囚犯后面。这老囚犯不时地咳嗽,两个  lao qiu fan hou mian

jian bang tong ku de yi zhen yi zhen dou dong zhe  肩膀痛苦地一阵一阵抖动着。

ke lian de lao ren jia  yang cong tou xin shuo  ydo  “可怜的老人家,”洋葱头心里说,“要

93

YAL

bu shi zhe me ldo ta jiu zhenxiang wo ba ba le  不是这么老,他就真像我爸爸了。”  zhe ldo qiu fan yi xid zi da ke qi lai ke de zhi hoo li  这老囚犯一下子大咳起来,咳得只好离

kai quan zi  kdo dao qiangshang qu yi mian dao xid qu  yangcong tou  开圈子,靠到墙上去以免倒下去。洋葱头 gan jin fu zhu ta ding zhe ta bu manzhouwen de lian kan  ldo  赶紧扶住他,盯着他布满皱纹的脸看。老囚 fan ye yong yi shuangban xid de yan jing kan jie zhe yi ba bdo  犯也用一双半瞎的眼睛看他,接着一把抱  zhu ta de jian bang qing qing de shuo  住他的肩膀,轻轻地说:

yang cong tou  “洋葱头… 我的孩子… ” 干  wo de hai zi

ba ba nin ldo de duo me li hai ya  “爸爸!您老得多么厉害呀!”  f  liang ge  父子两个紧紧地拥抱。  jin jin  de yong bdo

yang cong tou  bu yao ku

yon  “洋葱头,不要哭,”老洋葱说,“拿出  ldi  lao yang cong shuo  na chu  勇气来  ”

ba ba wo bu ku wo yi ding yao ba nin cong zhe IT  “爸爸,我不哭。我一定要把您从这里

94

jiu chu qu  救出去!  ”

di er tian dangyangcong tou zheng zdi ldo li de shi hou zhi  第二天,当洋葱头正在牢里的时候,只  ting jian yi ge hen xi de gu gudisheng yin jido ta  ye bu zhi doo  听见一个很细的古怪声音叫他,也不知道  zhe sheng yin shi da ndr lai de  这声音是打哪儿来的。

shei zdi jido wo  “谁在叫我?”洋葱头惊呆了,问道。  yang cong tou jing dai le wen dao

“  ni wang xido chuang zi nar kan  你往小  窗  子那儿看。”  xian zdi wo kan dao ni le  “现在我看到你了,你是只蜘蛛。你在  zher zhdoshen me  ni shi zhi zhi zhu  ni zai  这儿找什么?连苍蝇也不高兴待在这个潮  shi de  difang  lian cang ying ye bu gao xing dai zai zhe ge chdo湿的地  方  ”

' wo gei ni song xin lai le nt baba gei nt de  我给你送信来了,你爸爸给你的。”蜘  zhu zhen de reng xid le yl zhang zi tido yangcong tou yi da kai zi  蛛真的扔下  zhi tido  j  条  gan  就  赶 n  了一张

紧  念  字条。洋葱  头一  打开字

96

gin di de ydng cong tou  亲爱的洋葱头:  de zdo yu wo quan zhi doo le  ni bu yuo ndn guo zuo zuo  你的遭遇我全知道了。你不要难过。坐坐  dui ni ye mei you hudi chu ni ke xu xue you hi jdn  牢对你也没有坏处,你可以继续学习,有时间

fan fu si kdo  gei ni song qu zhe feng xin de shi zdn men de you di  反复思考。给你送去这封信的是咱们的邮递  ni ke yi xin lai ta  tuo ta song xin  员,他叫瘸腿蜘蛛。你可以信赖他,托他送信  yudn ta jido que tui zhi zhu

gei wo re lie de yong bao ni  给我。热烈地拥抱你。  ni de ba ba ldo ydngcong  你的爸爸老洋葱

zhi zhu wen dao  “你都念完了吗?”蜘蛛问道。  ni dou nian wan le ma

dui dou nian wan le  “对,都念完了。”  na hao xian zai zhezhang zi tido fang dao zul li jido lan  “那好,现在把这张字条放到嘴里,嚼烂  bu neng rang yu zu men kan dao ta  了吞下去。不能让狱卒们看到它。”  nb  yang cong tou shuo zhe jiu jido le zi tido

upq opyz  “照办。  ”洋葱头说着  就嚼起了字条。

97

zhi zhu shuo  zai jian le  “好,”蜘蛛说,“再见了。”

ni shang ndr qu  “你上哪儿去?”

qu song xina  yi jing wu nian le wo mei tian zho chen  “去送信啊。已经五年了,我每天早晨  zou bian sud you de ldo fang shou xin song xin  yu zu mencong ldi  走遍所有的牢房,收信,送信。狱卒们从来  mei fa xidn guo wo lidn yi zhang zi tido ye mei fa xian guo zhe  没发现过我,连一张字条也没发现过。这  yang qiu fan men jiu neng gou jido huan xido xi le  样囚犯们就能够交换消息了。”  ke ta men nar ldi de xin zhi ne  “可他们哪儿来的信纸呢?”  xin gen ben bu xie zai zhi shang shi xie zai cong ta menchen  “信根本不写在纸上,是写在从他们衬  shanshang si xid ldi de bu tidoshang zhi yu mo shuir shi yong  衫上撕下来的布条上。至于墨水儿,那是用  mian bio tang he qiang shang zhuan de fen zuo de  面包汤和墙上砖的粉做的。”  ming bai le  “明白了,”洋葱头说,“请你明天到我  yang cong tou shuo  de ldo fang ldi xid wo you xin yao qing song  qing ming tian dao wo  的牢房来一下,我有信要请你送。”

98

wo yi ding ldi  zhi zhu da ying dao ta dongshen le  “我一定来。”蜘蛛答应道。他动身了,  yoing coing tou kan dao ta yi que yi guai de  洋葱头看到他一瘸一拐的。  “你的腿受伤了吗?”  ni de tui shou shang le ma

bu shi feng shi bing  zhu zai chao shi de di fang dui wo  “不,是风湿病。住在潮湿的地方对我很有害。可我现在却干上了这个工作,一  hen you hai  ke wo xian zai que gan shang le zhe ge gong zud yi ge ren zuo le yi ge gong zuo jiu dei you shi youzhong de zud xid qu  个人做了一个工作就得有始有终地做下去,

wo shuo de dui ma  我说得对吗?”  wo hai mei jian guo xiang ni zhe yang gao shang de zhi zhu  “我还没见过像你这样高尚的蜘蛛。”

gang cong tou qin qie de shuo  洋葱头亲切地说。  zhi zhu qian xu de  wo zhi shi zuo wo ying gai zuo de shi  地  “我只是做我应该做的事  ”蜘  蛛谦虚

ta yi que yi guai de pan shang xido chuang kou zai yi ge ning  说。他一瘸一拐地攀上小窗口,在一个柠  meng yu zu bf zi di xia liu le cho qu xu qu song ta de xin  shuo  檬狱卒鼻子底下溜了出去,继续去送他的信。

推荐阅读更多精彩内容

 • 无聊的好天气 2月22日 星期 zhen shi mei mido de yi tian ya tai yang...
  钟小飒阅读 22评论 0 0
 • di shi er zhang u zi nan jue ba er shi ge jiang jun ya b...
  钟小飒阅读 84评论 0 0
 • wo bu shi sha gua 6.我不是傻瓜 mao tou ying xian sheng yi zhi ...
  钟小飒阅读 61评论 0 0
 • xi li hu lu xian ji 唏哩呼噜历险记 xi li hu lu shi shei 唏哩呼噜是谁 y...
  钟小飒阅读 20评论 0 0
 • 这里的词汇不是现在流行的严格意义层面的翻译,而是一种带有想象力的对照。有元音或者辅音相同的假定的应用;有事物的联系...
  共通语言阅读 233评论 0 1