selection sort

从第一个开始,找到序列中最小的,和第一个交换;然后从第二个开始,找到最小的和第二个交换……O(N*N)

public void selectionSort(int[] a){
  for(int i = 0;i<a.length;i++){
    int small = i;
    for(int j = i;j<a.length;j++){
      if(a[j+1]<a[small]) small = j+1;
    }
    //exchange a[i] ,a[small]
    int ex = a[i];
    a[i] = a[small];
    a[small] = a[i]; 
  }
}

selection sort 和input没有关系,无论是完全乱序的还是部分有序的输入,每次都会遍历一遍没有在final order的剩余部分来寻找最小的。

推荐阅读更多精彩内容