CoreImage Tips

前言

在这篇文章中积累CoreImage的相关知识,这篇文章会非常的长。我从18年的5月份开始琢磨无他相机及其它美颜相机的相关图像处理技术,断断续续的了解了一些,又忘记了一些,为了防止再次遗忘,还是决定记录下来。图像处理有很多种方式,比如直接对原始位图(Raw Bitmap)计算,使用Core Grahpics、使用GPUImage等,最终,我选择了CoreImage,这个框架在视频图像上有更加优越的性能表现,这是我决定仔细学习它的关键。

正文

从简单的图层混合模式说起

将A图片叠加到B图片上,并将A进行灰度处理,且尺寸自定。

对这样的需求,使用CoreImage的代码,实现方式如下:

UIImage *im = [UIImage imageNamed:@"0"];
  UIImage *d = [UIImage imageNamed:@"1"];
  CIImage *cibImage = [CIImage imageWithCGImage:d.CGImage];
  
  
  UIGraphicsBeginImageContext(d.size);
  [im drawInRect:CGRectMake(0, 0, 240, 180)];
  UIImage *imd = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
  UIGraphicsEndImageContext();
  
  CIImage *ciaImage = [CIImage imageWithCGImage:imd.CGImage];
  CIFilter *garyFilter = [CIFilter filterWithName:@"CIColorControls"];
  [garyFilter setValue:@0 forKey:@"inputSaturation"];
  [garyFilter setValue:ciaImage forKey:@"inputImage"];
  CIImage *outputImage = garyFilter.outputImage;
  
//  CIFilter *alpheF = [CIFilter filterWithName:@"CIColorMatrix"];
//  [CIVector vectorWithX:0 Y:0 Z:0.5 W:0];
  
  
  CIFilter *blendFilter = [CIFilter filterWithName:@"CISourceAtopCompositing"];
  [blendFilter setValue:outputImage forKey:@"inputImage"];
  [blendFilter setValue:cibImage forKey:@"inputBackgroundImage"];
  
  CIImage *cic = blendFilter.outputImage;
  
  // 6. Render your output image
  CIContext * context = [CIContext contextWithOptions:nil];
  CGImageRef outputCGImage = [context createCGImage:cic fromRect:[cic extent]];
  UIImage * outputImg = [UIImage imageWithCGImage:outputCGImage];
  CGImageRelease(outputCGImage);
  
  
  UIImage *image = [UIImage imageWithCIImage:cic];

叠加效果如下


image.png
如果A的灰度图片需要添加一定的透明度,那代码实现如下
//  CGFloat weights[] = {
//    0, 0, 0.5, 0,
//    0, 0, 0.5, 0,
//    0, 0, 0.5, 0,
//    0, 0, 0.5, 0
//  };
// 对灰度图片做透明度处理
  CIFilter *alpheF = [CIFilter filterWithName:@"CIColorMatrix"];
//  CIVector *alpheV = [CIVector vectorWithValues:weights count:9];
  CIVector *alpheV = [CIVector vectorWithX:0 Y:0 Z:0.5 W:0];
  [alpheF setValue:alpheV forKey:@"inputAVector"];
  [alpheF setValue:outputImage forKey:@"inputImage"];
  CIImage *alpheImage = alpheF.outputImage;
效果如下
image.png

CIVector是什么?

举个例子:

// 渐变图片
  // set up the parameters for the filter
  CIVector *centerVector = [CIVector vectorWithX:150 Y:150];
  CIColor *color0 = [CIColor colorWithRed:0 green:0.5 blue:1.0 alpha:1.0];
  CIColor *color1 = [CIColor colorWithRed:0.0 green:0.0 blue:0.0 alpha:0.0];
  NSNumber *radius = [NSNumber numberWithFloat:100.0];

  // create a CIImage and apply the filter
  CIImage *theCIImage = [[CIImage alloc] init];
  theCIImage = [CIFilter filterWithName:@"CIGaussianGradient" keysAndValues:@"inputCenter", centerVector, @"inputColor0", color0, @"inputColor1", color1, @"inputRadius", radius, nil].outputImage;

  // crop the image using CICrop
  CGRect rect = CGRectMake(0.0, 0.0, 600.0, 600.0);
  theCIImage = [CIFilter filterWithName:@"CICrop" keysAndValues:kCIInputImageKey, theCIImage, @"inputRectangle", rect, nil].outputImage;
  
  
  UIImage *image = [UIImage imageWithCIImage:theCIImage];

这种方式可以创建一个渐变图片
效果如下:


image.png

再举个圆角的例子代码如下:

  UIImage *im = [UIImage imageNamed:@"0"];
  CIImage *a8 = [CIImage imageWithCGImage:[UIImage  imageNamed:@"8"].CGImage];
  CIFilter *col = [CIFilter filterWithName:@"CIConstantColorGenerator"];
  CIColor *cicor = [[CIColor alloc] initWithColor:[UIColor clearColor]];
  [col setValue:cicor forKey:@"inputColor"];
  CIImage *colorImage = col.outputImage;
  CIFilter *gard = [CIFilter filterWithName:@"CIRadialGradient"];
// CIVector 
  CIVector *center = [CIVector vectorWithX:im.size.width / 2.0 Y:im.size.height / 2.0];
  [gard setValue:center forKey:@"inputCenter"];
  [gard setValue:@85 forKey:@"inputRadius0"];
  [gard setValue:@100 forKey:@"inputRadius1"];
  CIImage *gardImage = gard.outputImage;
  
  CIFilter *blend = [CIFilter filterWithName:@"CIBlendWithMask"];
  [blend setValue:a8 forKey:@"inputImage"];
  [blend setValue:colorImage forKey:@"inputBackgroundImage"];
  [blend setValue:gardImage forKey:@"inputMaskImage"];
  CGImageRef cgImg = [[CIContext contextWithOptions:nil] createCGImage:blend.outputImage fromRect:a8.extent];
  UIImage *image = [UIImage imageWithCGImage:cgImg];

效果:

原图


image.png

处理后


image.png

这里有一篇CoreImage介绍

给视频添加水印
- (CIImage *)imageWithLogo:(UIImage *)originalImage {
  // 叠加商标
  CIImage *result = [CIImage imageWithCGImage:originalImage.CGImage];
  UIImage *logoImage = [UIImage imageNamed:@"ai_video_logo"];
  // CGAffineTransformMakeTranslation用来调整相对屏幕的位置
  CGFloat h = logoImage.size.height / 667.f * originalImage.size.height;
  CGFloat y = 32.f / 667.f * originalImage.size.height;
  CIImage *logoCi = [[CIImage imageWithCGImage:logoImage.CGImage] imageByApplyingTransform:CGAffineTransformMakeTranslation(36, originalImage.size.height - y - h)];
  CIFilter *logoF = [CIFilter filterWithName:@"CISourceOverCompositing"];
  [logoF setValue:logoCi forKey:@"inputImage"];
  [logoF setValue:result forKey:@"inputBackgroundImage"];
  result = [logoF.outputImage imageByCroppingToRect:result.extent];
  return result;
}
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 157,298评论 4 360
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 66,701评论 1 290
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 107,078评论 0 237
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 43,687评论 0 202
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 52,018评论 3 286
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 40,410评论 1 211
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 31,729评论 2 310
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 30,412评论 0 194
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 34,124评论 1 239
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 30,379评论 2 242
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 31,903评论 1 257
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 28,268评论 2 251
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 32,894评论 3 233
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 26,014评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,770评论 0 192
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 35,435评论 2 269
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 35,312评论 2 260