Ruby Private Methods

Ruby Private

Ruby的私有方法需要注意的地方

我们用一个例子来说明下

例如:

class A 
  private
    def test
      puts 'a'
    end
end

class B < A
  def b
    test
  end
end

很显然Ruby的私有方法可以被继承并被调用,只要不指明接受者,对象正确的调用方法有两种

 1. a = A.new, a.send(:test)
 2. b = B.new, b.b

同样的我们这边举一些错误的调用方式,这是大部分人偶尔都会犯的,例如:

class A
  self.test #wrong
  private
    def test
      puts 'a'
    end
end

在这里并不需要要指明接受者,self也不行!
 1. a = A.new.test
 2. a = B.new.test

推荐阅读更多精彩内容