JS中数字取整

综述

js中经常会遇到取整问题,所以做了下总结。总的来说分为两个方面,直接取整(不考虑小数点后的部分)还是计算后取整(例如四舍五入,向上取整等)。

一、直接取整

1.parseInt(number)
这大概是取整最常用的方法了,因为parseInt()不是只能处理Number类型,还可以处理字符串类型的。
parseInt()处理在处理字符串时,会从第一个不是空格的字符开始处理。如果第一个不是数字字符或者负号,则返回NaN;如果是数字字符,则会一直处理到不是数字字符为止。
注意,parseInt()可以识别各种整数格式(十进制,八进制和十六进制)。

var 
  num1 = parseInt("2015nov"), //2015
  num2 = parseInt(""), //NaN
  num3 = parseInt("0xA"), //10(十六进制)
  num4 = parseInt(20.15), //20
  num5 = parseInt(-20.15), //-20
  num6 = parseInt("070"); //56(八进制数)

2.~~number
所有取整之中最快的,位运算,一如既往的快。

var num1 = ~~20.15, //20
  num2 = ~~(-20.15); //-20

3.number^0

var num1 = 20.15^0, //20
  num2 = (-20.15)^0; //-20

4.number<<0

var num1 = 20.15 << 0, //20
  num2 = (-20.15) << 0, //-20

二、计算取整

1.四舍五入Math.round(number)
Math.round()是Math对象中的一个函数,将数值四舍五入为最接近的整数。现实中很少有用到负数的四舍五入的,但是我们也可以看几个负数的例子。

var num1 = Math.round(20.1), //20
  num2 = Math.round(20.5), //21
  num3 = Math.round(20.9), //21
  num4 = Math.round(-20.1), //-20
  num5 = Math.round(-20.5), //-20 注意这里是-20而不是-21
  num6 = Math.round(-20.9); //-21

2.向上取整Math.ceil(number)
Math.ceil()取向上最接近的整数。

var num1 = Math.ceil(20.1), //21
  num2 = Math.ceil(20.5), //21
  num3 = Math.ceil(20.9), //21
  num4 = Math.ceil(-20.1), //-20
  num5 = Math.ceil(-20.5), //-20
  num6 = Math.ceil(-20.9); //-20
  

3.向下取整Math.floor(number)
Math.floor()`取向下最接近的整数。

var num1 = Math.floor(20.1), //20
  num2 = Math.floor(20.5), //20
  num3 = Math.floor(20.9), //20
  num4 = Math.floor(-20.1), //-21
  num5 = Math.floor(-20.5), //-21
  num6 = Math.floor(-20.9), //-21

推荐阅读更多精彩内容