Swift - 链表

概念

链表是由数据项组成的一个序列,其中每个数据项被称为节点。
链表有两种主要类型:

单链表

每一个节点只包含一个指向链表中下一个节点的指针(引用)。

单链表

双链表

每个节点包含两个指针(引用),一个指向前一个节点,一个指向后一个节点。

双链表

通常我们用head和tail指针来记录链表的头和尾。

链表头尾标记

Swift 实现

/// 链表节点类
public class ListNode<T> {
  var value: T // 值
  var next: ListNode<T>? = nil // 下一个节点
  weak var previous: ListNode<T>? = nil
  init(value: T) {
    self.value = value
    
  }
}

/// 链表类
public class LinkedList<T: Equatable> {
  fileprivate var head: ListNode<T>? // 链表的头
  private var tail: ListNode<T>?  // 链表的尾
  
  public var isEmpty: Bool {
    return head == nil
  }
  
  public var first: ListNode<T>? {
    return head
  }
  
  public var last: ListNode<T>? {
    return tail
  }
  
  public func append(node: ListNode<T>) {
    if let tailNode = tail {
      tailNode.next = node
//      node.previous = tailNode
    }else {
      head = node
    }
    tail = node
  }
  
  public func append(value: T) {
    let newNode = ListNode<T>.init(value: value)
  
    if let tailNode = tail {
      tailNode.next = newNode
      newNode.previous = tailNode
    }else {
      head = newNode
    }
    tail = newNode
  }
  
  /// node节点后插入值为val的节点
  /// - Parameter node: 目标节点啊
  /// - Parameter val: 插入的节点的值
  func insert(node: ListNode<T>, val: T) {
    let newNode = ListNode<T>.init(value: val)
    newNode.next = node.next
    node.next = newNode
  }
  
  public func nodeAt(index: Int) -> ListNode<T>? {
    guard index >= 0 else {
      return nil
    }
    var i = index
    var node = head
    while node != nil {
      if i == 0 {
        return node
      }
      node = node?.next
      i -= 1
    }
    return nil
  }
  
  public func removeAll() {
    self.head = nil
    self.tail = nil
  }
  
  /// 删除一个节点(单向链表)
  /// - Parameter node: 要删除的节点
  /// 当需要删除一个节点p时,只需要将p的前一个节点的next赋为p->next,但是由于是单向的,只知道p,无法知道p前一个节点,所以需要转换思路。将p下一个的节点覆盖到p节点即可,这样就等效于将p删除了。
  func deleteNode(node: ListNode<T>) {
    if let next = node.next {
      node.value = next.value
      node.next = next.next
    }else {
      self.pop()
    }
    
  }
  
  public func remove(node: ListNode<T>) -> T {
    let prev = node.previous
    let next = node.next
    
    if let prev = prev {
      prev.next = next
    } else {
      head = next
    }
    next?.previous = prev
    
    if next == nil {
      tail = prev
    }
    
    node.previous = nil
    node.next = nil
    
    return node.value
  }
  
  /// 去掉最后一个节点
  public func pop() -> T? {
    
    /// 存在最后一个节点
    if let last = tail {
      /// 存在最后一个节点的前一个节点
      if let lp = last.previous {
        lp.next = nil
        tail = lp
      }else {/// 不存在
        head = nil
        tail = nil
      }
    }
    tail?.previous = nil
    tail?.next = nil
    return tail?.value
  }
  
  /// 找到循环链表的一个相同节点
  ///
  /// - Returns: <#return value description#>
  func fineMeetNode() -> ListNode<T>? {
    guard let h = head else {
      return nil
    }
    var fast: ListNode<T>? = h
    var slow: ListNode<T>? = h
    while (fast?.value != nil && fast?.next?.value != nil) {  //两个变量赛跑,找出相遇的节点
      fast = (fast?.next?.next)!
      slow = slow?.next!
      if (fast!.value == slow!.value) {
        return slow
      }
    }
    return nil
  }
  
  /// 找到循环链表的入口
  ///
  /// - Returns: <#return value description#>
  func findCycleEntrance() -> ListNode<T>? {
    guard var meetNode = self.fineMeetNode() else {
      return nil
    }
    while meetNode.value != self.head?.value {
      meetNode = meetNode.next!
      self.head = self.head?.next
    }
    return meetNode
  }
}

使用

let dogbreeds = LinkedList<String>()

let d = ListNode.init(value: "Labrador")
let Bulldog = ListNode.init(value: "Bulldog")
let Beagle = ListNode.init(value: "Beagle")
let Husky = ListNode.init(value: "Husky")

dogbreeds.append(node: d)
dogbreeds.append(node: Bulldog)
dogbreeds.append(node: Beagle)
dogbreeds.append(node: Husky)
dogbreeds.append(node: Bulldog)

dogbreeds.nodeAt(index: 0)
dogbreeds.nodeAt(index: 0)?.value == dogbreeds.nodeAt(index: 4)?.value
dogbreeds.nodeAt(index: 2)
dogbreeds.nodeAt(index: 3)

let a = dogbreeds.fineMeetNode()?.value
let a1 = dogbreeds.findCycleEntrance()?.value

let b = dogbreeds.hsaCycle()

判断是否是循环链表:

 • 1、 在节点ListNode中增加一个域,用于记录此节点是否已经被访问,如下ListNode中被注释掉代码。此方法简单,能找出环开始的节点,但是增加了链表的开销。如果链表非常大 则需要十分大的内存来保存此域。
func hsaCycle() -> Bool {
    
    guard head != nil && head?.next != nil else {
      return false
    }
    while head != nil {
      if self.isVisit == false {
        self.isVisit = true
      }else {
        return true
      }
      head = head?.next
    }
    return false
  }
 • 2、使用两个变量赛跑,一个变量走两步/次,一个变量走一步/次。 如果有环则两个变量必定会相逢,其中快的变量比慢的变量多走一圈。此算法 如果链表的环非常大 则需要较大的遍历时间。此算法同时也能找出环开始的地方

找出环开始的节点证明:设链表长度为N(每个节点访问一次) 链表头到达环开始节点长度为 s ,环的大小为S因为 快节点比慢节点多跑一圈 到达相遇节点, 设n为循环的次数。 所以有 2*n-n=S =》 n=S,即到达相遇节点的时候慢节点相当于刚好走了一个环的大小。所以慢节点走完链表N剩下的节点为N-S。而从头节点到环开始的距离s =N-S。所以从头结点开始和慢节点同时再走N-S步即能在环开始的地方相遇

/// 找到循环链表的一个相同节点
  ///
  /// - Returns: <#return value description#>
  func fineMeetNode() -> ListNode<T>? {
    guard let h = head else {
      return nil
    }
    var fast: ListNode<T>? = h
    var slow: ListNode<T>? = h
    while (fast?.value != nil && fast?.next?.value != nil) {  //两个变量赛跑,找出相遇的节点
      fast = (fast?.next?.next)!
      slow = slow?.next!
      if (fast!.value == slow!.value) {
        return slow
      }
    }
    return nil
  }
  
  /// 找到循环链表的入口
  ///
  /// - Returns: <#return value description#>
  func findCycleEntrance() -> ListNode<T>? {
    guard var meetNode = self.fineMeetNode() else {
      return nil
    }
    while meetNode.value != self.head?.value {
      meetNode = meetNode.next!
      self.head = self.head?.next
    }
    return meetNode
  }

删除链表中倒数第n个节点

1->2->3->4->5, n=2。返回 1->2->3->5

注意:给定的n的大小小于链表的长度。

解题思路依然是快行指针,这次两个指针移动速度相同。但是一开始,第一个指针(指向头结点之前)就落后第二个指针n个节点。接着两者同时移动,当第二个移动到尾节点时,第一个节点的下一个节点就是我们要删除的节点。

代码如下:

/// 打印协议
extension LinkedList: CustomStringConvertible where T: CustomStringConvertible {
  public var description: String {
    /// 头节点
    var head = self.head
    
    var result: String = ""
    
    /// 当前节点不等于nil
    while head != nil {
      result += head?.value.description ?? ""
      head = head?.next
      if head != nil {
        result += "->"
      }
    }
    return result
  }
}

/// 移除倒数第n个节点
extension LinkedList where T == Int {
  
  func removeNthFromEnd(head: ListNode<T>?, _ n: Int) -> ListNode<T>?{
    guard let head = head else {
      return nil
    }
    
    let dummy = ListNode<Int>.init(value: 0)
    dummy.next = head
    
    var prev: ListNode? = dummy
    var post: ListNode? = dummy
    /// 设置后一个节点的初始位置
    for _ in 0..<n {
      post = post?.next
    }
    
    /// 同时移动前后节点
    while post != nil, post?.next != nil {
      prev = prev?.next
      post = post?.next
    }
    
    // 删除节点
    prev?.next = prev?.next?.next
    
    return dummy.next
  }
}

let ll = LinkedList<Int>.init()
ll.append(value: 1)
ll.append(value: 2)
ll.append(value: 3)
ll.append(value: 4)
ll.append(value: 5)
ll.removeNthFromEnd(head: ll.head, 2)
let rrr = ll.description 

// 结果: "1->2->3->5"

单链表翻转(递归实现)

/// 翻转链表(单向链表翻转)
  /// - Parameter head: 返回翻转后的头节点
  func reverse(head: ListNode<T>?) -> ListNode<T>? {
    if head == nil || head?.next == nil {
      return head
    }
    
    let newHeader = reverse(head: head?.next)
    head?.next?.next = head
    head?.next = nil
    return newHeader
  }

步骤解析

1、找到最后一个节点

a -> b -> c -> d -> e -> nil
newHeader = e -> nil

2、翻转最后一个节点(head是d)

head?.next.next = head

翻转之前:

newHeader = e -> nil

翻转之后:

self = a -> b -> c -> d -> e -> d -> e -> d -> e...

newHeader = e -> d -> e -> d -> e ....

2.1、断链:head?.next = nil

self = a -> b -> c -> d -> nil

newHeader = e -> d -> nil

3.翻转倒数第二个节点(head是c)

翻转之前:

self = a -> b -> c -> d -> nil

newHeader = e -> d -> nil

翻转之后:

self = a -> b -> c -> d -> c -> d -> c -> d -> c...

newHeader = e -> d -> c -> d -> c ....

3.1、断链:head?.next = nil

self = a -> b -> c -> nil

newHeader = e -> d -> c -> nil

4、最后一个节点翻转(head是a)

翻转之前:

self = a -> b -> nil

newHeader = e -> d -> c -> b -> nil

翻转之后:

self = a -> b -> a -> b -> a...

newHeader = e -> d -> c -> b -> a -> b -> a ....

3.1、断链:head?.next = nil

self = a -> nil

newHeader = e -> d -> c -> b -> a -> nil

至此:翻转已完成

推荐阅读更多精彩内容