PHP excel导入功能

excel 导入, 上传文件必须为csv格式的文件,然后读取上传的文件,转换数组,存数据库就好了
下面最后的 $updata 就是最后处理好的数组,然后存数据库。

//车辆excel导入
  public function files_car(){
    if($_FILES['file']['error'] == 0){
      $type = trim($_FILES['file']['type']);
      if($type != 'application/vnd.ms-excel'){
        echo "<script>alert('只能导入csv文件类型!')</script>";die;
      }
      if($_FILES['file']['size'] <= 5000000){
        $name = $_FILES['file']['name'];
        $name_arr = explode('.', $name);
        $new_name = time().uniqid().'.'.$name_arr[count($name_arr)-1];
        $path = 'upload/excel/'.date('Y',time()).date('m',time()).date('d',time());
        $new_path = $path.'/'.$new_name;

        if(!is_dir($path)){
          mkdir($path,0777,true);
        }
        if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$new_path)){
          ob_end_clean();
          $temp=file($new_path);
          $data = eval('return '.iconv('gbk','utf-8',var_export($temp,true)).';');
          for($i=0;$i <count($data);$i++){
            if($i == 0){
              $keyarr = explode(',',$data[0]);
              foreach($keyarr as $v){
                if($v == '车主姓名'){
                  $v = 'username';
                }elseif($v == '车牌号'){
                  $v = 'car_number';
                }elseif($v == '续保时间'){
                  $v = 'car_baotime';
                }elseif($v == '到期提醒'){
                  $v = 'car_remind';
                }elseif($v == '续保费用'){
                  $v = 'money';
                }else{
                  $v = 'content';
                }
                
                $keydata[] = $v;
              }
              $keydata[] = 'add_time';
            }
            if($i > 0){
              $daan = explode(',', $data[$i]);
              for($j=0;$j<count($keydata);$j++){
                if($keydata[$j] == 'car_remind'){
                  $daan[$j] = strtotime($daan[$j]);
                }
                if($keydata[$j] == 'add_time'){
                  $daan[$j] = time();
                }
                $uparr[$keydata[$j]] = $daan[$j];
              }
              if($uparr['username'] != ''){
                $updata[] = $uparr;
              }
            }
          }
          foreach($updata as $v){
            if($v['username'] != ''){
              $add = db('car')->insert($v);
            }
          }
          if($add){
            echo 1;die;
          }
        }else{
          echo "<script>alert('上传文件失败!')</script>";die;
        }
      }else{
        echo "<script>alert('上传文件过大!')</script>";die;
      }
    }
  }  

推荐阅读更多精彩内容