PHP http_build_query 转换数组参数中含特殊符号的异常

背景

工作中经常需要对接第三方系统,经常遇到 curl 参数报错异常的问题。

curl post 传递参数

$url = 'xxx.kangxuanpeng.com/xx/server';
$data = ['param' => 'test'];

$ch = curl_init($url);
$head_array = array('application/x-www-form-urlencoded');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($req_array));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head_array);
$response = curl_exec($ch);

参数经过 http_build_query() 转换成 key 对应 value 值的绑定发送到第三方,问题就在于 http_build_query() 进行的符号加密。

问题定位

如果参数无特殊符号, http_build_query()正常加密:

$param = ['param' => 'test', 'blog' => 'HongXunPan'];

echo http_build_query($param);
//param=test&blog=HongXunPan

但是如果参数中有特殊参数的话,就不一样了:

$param = ['param' => 'test','blog' => 'HongXunPan', 'url' => 'https://blog.kangxuanpeng.com/','time' => '2020-06-18 22:00:00'];

echo http_build_query($param);
//param=test&blog=HongXunPan&url=https%3A%2F%2Fblog.kangxuanpeng.com%2F&time=2020-06-18+22%3A00%3A00

然而恰好是对 / 符号的转换,第三方系统无法识别。

解决方法

问题找到了就很好定位了,只需要自己实现一个方法手动进行拼接即可。

function transferArrayToSignString($req_array)
{
  $str = '';
  foreach ($req_array as $key => $value) {
    if ($str != '') {
      $str .= '&';
    }
    $str .= $key.'='.$value;
  }
  return $str;
}

大功告成:

$param = ['param' => 'test','blog' => 'HongXunPan', 'url' => 'https://blog.kangxuanpeng.com/','time' => '2020-06-18 22:00:00'];

echo http_build_query($param);
//param=test&blog=HongXunPan&url=https%3A%2F%2Fblog.kangxuanpeng.com%2F&time=2020-06-18+22%3A00%3A00
echo transferArrayToSignString($param);
//param=test&blog=HongXunPan&url=https://blog.kangxuanpeng.com/&time=2020-06-18 22:00:00