git设置代理模式,仅为github设置代理


设置代理:

全局代理

git config --global http.proxy 127.0.0.1:1087

局部代理,在github clone 仓库内执行

git config --local http.proxy 127.0.0.1:1087
(127.0.0.1:1087 这个地址是我翻出去用的代理地址,根据自己的实际修改)

查询是否使用代理:

查询全局代理

git config --global http.proxy

查询局部代理

git config --local http.proxy

取消代理:

git config --global --unset http.proxy
git config --local --unset http.proxy

推荐阅读更多精彩内容