MD5哈希算法

MD5(Message-Digest Algorithm 5)是一种哈希算法,哈希后的结果固定为128位的二进制数。1996年后被证实存在弱点,可以被加以破解,2004年,证实无法防止碰撞,因此MD5无法适用于安全性认证。但是在数据一致性检验还是有着广泛的用途。

MD5算法步骤

补位
 • 将需要处理的数据以 512bit 为单位分组
 • 在最后一组的数据后追加 1 位值为 1 的终止标志位;若追加终止位前,此组已满 512bit,则终止位追加在下一组
 • 判断追加终止位后,当前组的剩余位数,若剩余位不足64位,则需另起一组,并在组尾留出 64bit(留做他用),其他未填充空位补 0
 • 将原始数据的长度信息(以 bit 为单位)放在留出的 64bit 位置,若数据长度信息超过 64bit,则只取长度信息的低64bit

最终,数据被加工成 N*512 bit,每组数据在处理的时候,又会被分成 32bit
16 个小组,每一大组数据进行一次处理,有 N 组,则进行 N 次循环。

计算

MD5基本操作:

FF(a, b, c, d, Mj, s, ti)表示a = b + ((a + (F(b, c, d) + Mj + ti) <<< s) 
GG(a, b, c, d, Mj, s, ti)表示a = b + ((a + (G(b, c, d) + Mj + ti) <<< s) 
HH(a, b, c, d, Mj, s, ti)表示a = b + ((a + (H(b, c, d) + Mj + ti) <<< s) 
II(a, b, c, d, Mj, s, ti)表示a = b + ((a + (I(b, c, d) + Mj + ti) <<< s)

其中:

F(X, Y, Z) = (X & Y) | ((~X) & Z) 
G(X, Y, Z) = (X & Z) | (Y & (~Z)) 
H(X, Y, Z) = X ^ Y ^ Z 
I(X, Y, Z) = Y ^ (X | (~Z)) 
 • <<< 表示循环左移,注意区分 << 操作符
 • s 为常数,取值参考后续完整过程
 • ti 值为 4294967296*abs(sin(i)) 的整数部分,i 的单位是弧度;取值范围1 ~ 16,故可视为常数
 • Mj 每个小组数据的值位 32bit,需按小端方式读取

再定义一组常数,作为 a, b, c, d 的初始值。

A = 0×01234567
B = 0×89abcdef 
C = 0xfedcba98 
D = 0×76543210
a = A, b = B, c = C, d = D

每组内的完整过程如下

第一轮

FF(a, b, c, d, M0, 7, 0xd76aa478) 
FF(d, a, b, c, M1, 12, 0xe8c7b756) 
FF(c, d, a, b, M2, 17, 0×242070db) 
FF(b, c, d, a, M3, 22, 0xc1bdceee) 
FF(a, b, c, d, M4, 7, 0xf57c0faf) 
FF(d, a, b, c, M5, 12, 0×4787c62a) 
FF(c, d, a, b, M6, 17, 0xa8304613) 
FF(b, c, d, a, M7, 22, 0xfd469501) 
FF(a, b, c, d, M8, 7, 0×698098d8) 
FF(d, a, b, c, M9, 12, 0×8b44f7af) 
FF(c, d, a, b, M10,17, 0xffff5bb1) 
FF(b, c, d, a, M11,22, 0×895cd7be) 
FF(a, b, c, d, M12, 7, 0×6b901122) 
FF(d, a, b, c, M13,12, 0xfd987193) 
FF(c, d, a, b, M14,17, 0xa679438e) 
FF(b, c, d, a, M15,22, 0×49b40821)

第二轮

GG(a, b, c, d, M1, 5, 0xf61e2562) 
GG(d, a, b, c, M6, 9, 0xc040b340) 
GG(c, d, a, b, M11,14, 0×265e5a51) 
GG(b, c, d, a, M0, 20, 0xe9b6c7aa) 
GG(a, b, c, d, M5, 5, 0xd62f105d) 
GG(d, a, b, c, M10, 9, 0×02441453) 
GG(c, d, a, b, M15,14, 0xd8a1e681) 
GG(b, c, d, a, M4, 20, 0xe7d3fbc8) 
GG(a, b, c, d, M9, 5, 0×21e1cde6) 
GG(d, a, b, c, M14, 9, 0xc33707d6) 
GG(c, d, a, b, M3, 14, 0xf4d50d87) 
GG(b, c, d, a, M8, 20, 0×455a14ed) 
GG(a, b, c, d, M13, 5, 0xa9e3e905) 
GG(d, a, b, c, M2, 9, 0xfcefa3f8) 
GG(c, d, a, b, M7, 14, 0×676f02d9) 
GG(b, c, d, a, M12,20, 0×8d2a4c8a)

第三轮

HH(a, b, c, d, M5, 4, 0xfffa3942) 
HH(d, a, b, c, M8, 11, 0×8771f681) 
HH(c, d, a, b, M11,16, 0×6d9d6122) 
HH(b, c, d, a, M14,23, 0xfde5380c) 
HH(a, b, c, d, M1, 4, 0xa4beea44) 
HH(d, a, b, c, M4, 11, 0×4bdecfa9) 
HH(c, d, a, b, M7, 16, 0xf6bb4b60) 
HH(b, c, d, a, M10,23, 0xbebfbc70) 
HH(a, b, c, d, M13, 4, 0×289b7ec6) 
HH(d, a, b, c, M0, 11, 0xeaa127fa) 
HH(c, d, a, b, M3, 16, 0xd4ef3085) 
HH(b, c, d, a, M6, 23, 0×04881d05) 
HH(a, b, c, d, M9, 4, 0xd9d4d039) 
HH(d, a, b, c, M12,11, 0xe6db99e5) 
HH(c, d, a, b, M15,16, 0×1fa27cf8) 
HH(b, c, d, a, M2, 23, 0xc4ac5665)

第四轮

II(a, b, c, d, M0, 6, 0xf4292244) 
II(d, a, b, c, M7, 10, 0×432aff97) 
II(c, d, a, b, M14,15, 0xab9423a7) 
II(b, c, d, a, M5, 21, 0xfc93a039) 
II(a, b, c, d, M12, 6, 0×655b59c3) 
II(d, a, b, c, M3, 10, 0×8f0ccc92) 
II(c, d, a, b, M10,15, 0xffeff47d) 
II(b, c, d, a, M1, 21, 0×85845dd1) 
II(a, b, c, d, M8, 6, 0×6fa87e4f) 
II(d, a, b, c, M15,10, 0xfe2ce6e0) 
II(c, d, a, b, M6, 15, 0xa3014314) 
II(b, c, d, a, M13,21, 0×4e0811a1) 
II(a, b, c, d, M4, 6, 0xf7537e82) 
II(d, a, b, c, M11,10, 0xbd3af235) 
II(c, d, a, b, M2, 15, 0×2ad7d2bb) 
II(b, c, d, a, M9, 21, 0xeb86d391)

最后分别于四个常数相加,作为下一轮输入或作为最终结果输出

a += A
b += B
c += C
d += D
输出

在完成所有数据计算后,将 a、b、c、d 分别输出。输出的时候需要注意低位自己先输出,高位字节后输出。比如 a =0xd9b456ab,则输出 ab56b4d9,因为 0xd9b456ab 在内存中为小端存储。

举例及实现

下面以字符串 "abcde" 为例进行讲解,先看完整算法如下所示:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define ROTL32(dword, n) ((dword) << (n) ^ ((dword) >> (32 - (n))))

#define F(x, y, z) ((((y) ^ (z)) & (x)) ^ (z))
#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z)))
#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z))
#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { \
(a) += F((b), (c), (d)) + (x) + (ac); \
(a) = ROTL32((a), (s)); \
(a) += (b); \
}
#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \
(a) += G((b), (c), (d)) + (x) + (ac); \
(a) = ROTL32((a), (s)); \
(a) += (b); \
}
#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) { \
(a) += H((b), (c), (d)) + (x) + (ac); \
(a) = ROTL32((a), (s)); \
(a) += (b); \
}
#define II(a, b, c, d, x, s, ac) { \
(a) += I((b), (c), (d)) + (x) + (ac); \
(a) = ROTL32((a), (s)); \
(a) += (b); \
}

int main(int argc, const char * argv[]) {
  // "abcde"
  uint32_t src[16] = {
    0x64636261,
    0x8065,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0x00000028,
    0,
  };
  
  uint32_t state[4] = {
    0x67452301,
    0xefcdab89,
    0x98badcfe,
    0x10325476
  };
  
  unsigned a, b, c, d;
  a = state[0];
  b = state[1];
  c = state[2];
  d = state[3];
  
  const uint32_t *x = src;
  
  FF(a, b, c, d, x[ 0], 7, 0xd76aa478);
  FF(d, a, b, c, x[ 1], 12, 0xe8c7b756);
  FF(c, d, a, b, x[ 2], 17, 0x242070db);
  FF(b, c, d, a, x[ 3], 22, 0xc1bdceee);
  FF(a, b, c, d, x[ 4], 7, 0xf57c0faf);
  FF(d, a, b, c, x[ 5], 12, 0x4787c62a);
  FF(c, d, a, b, x[ 6], 17, 0xa8304613);
  FF(b, c, d, a, x[ 7], 22, 0xfd469501);
  FF(a, b, c, d, x[ 8], 7, 0x698098d8);
  FF(d, a, b, c, x[ 9], 12, 0x8b44f7af);
  FF(c, d, a, b, x[10], 17, 0xffff5bb1);
  FF(b, c, d, a, x[11], 22, 0x895cd7be);
  FF(a, b, c, d, x[12], 7, 0x6b901122);
  FF(d, a, b, c, x[13], 12, 0xfd987193);
  FF(c, d, a, b, x[14], 17, 0xa679438e);
  FF(b, c, d, a, x[15], 22, 0x49b40821);
  
  GG(a, b, c, d, x[ 1], 5, 0xf61e2562);
  GG(d, a, b, c, x[ 6], 9, 0xc040b340);
  GG(c, d, a, b, x[11], 14, 0x265e5a51);
  GG(b, c, d, a, x[ 0], 20, 0xe9b6c7aa);
  GG(a, b, c, d, x[ 5], 5, 0xd62f105d);
  GG(d, a, b, c, x[10], 9, 0x2441453);
  GG(c, d, a, b, x[15], 14, 0xd8a1e681);
  GG(b, c, d, a, x[ 4], 20, 0xe7d3fbc8);
  GG(a, b, c, d, x[ 9], 5, 0x21e1cde6);
  GG(d, a, b, c, x[14], 9, 0xc33707d6);
  GG(c, d, a, b, x[ 3], 14, 0xf4d50d87);
  GG(b, c, d, a, x[ 8], 20, 0x455a14ed);
  GG(a, b, c, d, x[13], 5, 0xa9e3e905);
  GG(d, a, b, c, x[ 2], 9, 0xfcefa3f8);
  GG(c, d, a, b, x[ 7], 14, 0x676f02d9);
  GG(b, c, d, a, x[12], 20, 0x8d2a4c8a);
  
  HH(a, b, c, d, x[ 5], 4, 0xfffa3942);
  HH(d, a, b, c, x[ 8], 11, 0x8771f681);
  HH(c, d, a, b, x[11], 16, 0x6d9d6122);
  HH(b, c, d, a, x[14], 23, 0xfde5380c);
  HH(a, b, c, d, x[ 1], 4, 0xa4beea44);
  HH(d, a, b, c, x[ 4], 11, 0x4bdecfa9);
  HH(c, d, a, b, x[ 7], 16, 0xf6bb4b60);
  HH(b, c, d, a, x[10], 23, 0xbebfbc70);
  HH(a, b, c, d, x[13], 4, 0x289b7ec6);
  HH(d, a, b, c, x[ 0], 11, 0xeaa127fa);
  HH(c, d, a, b, x[ 3], 16, 0xd4ef3085);
  HH(b, c, d, a, x[ 6], 23, 0x4881d05);
  HH(a, b, c, d, x[ 9], 4, 0xd9d4d039);
  HH(d, a, b, c, x[12], 11, 0xe6db99e5);
  HH(c, d, a, b, x[15], 16, 0x1fa27cf8);
  HH(b, c, d, a, x[ 2], 23, 0xc4ac5665);
  
  II(a, b, c, d, x[ 0], 6, 0xf4292244);
  II(d, a, b, c, x[ 7], 10, 0x432aff97);
  II(c, d, a, b, x[14], 15, 0xab9423a7);
  II(b, c, d, a, x[ 5], 21, 0xfc93a039);
  II(a, b, c, d, x[12], 6, 0x655b59c3);
  II(d, a, b, c, x[ 3], 10, 0x8f0ccc92);
  II(c, d, a, b, x[10], 15, 0xffeff47d);
  II(b, c, d, a, x[ 1], 21, 0x85845dd1);
  II(a, b, c, d, x[ 8], 6, 0x6fa87e4f);
  II(d, a, b, c, x[15], 10, 0xfe2ce6e0);
  II(c, d, a, b, x[ 6], 15, 0xa3014314);
  II(b, c, d, a, x[13], 21, 0x4e0811a1);
  II(a, b, c, d, x[ 4], 6, 0xf7537e82);
  II(d, a, b, c, x[11], 10, 0xbd3af235);
  II(c, d, a, b, x[ 2], 15, 0x2ad7d2bb);
  II(b, c, d, a, x[ 9], 21, 0xeb86d391);
  
  state[0] += a;
  state[1] += b;
  state[2] += c;
  state[3] += d;
  
  unsigned char result1[32] ={0};
  memcpy(result1, state, 32);
  
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    printf("%02x", result1[i]);
  } // ab56b4d92b40713acc5af89985d4b786
  printf("\n");
   
  return 0;
}

对上述算法进行讲解,首先定义算法用到的宏定义 ROTL32 表示循环左移动 F,FF 为下面用到的运算。数组中的数据则为处理后的原始数据 a b c d e 的编码分别 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65。故数组src[0] = 0x64636261,src[1] = 0x8065(65为符号e,80添加了结束位)0x28 位原始信息的长度。整个运算过程在内存中可表示为下图:

图1-0 "abcde" MD5的过程在内存中的表现形式

总结

此篇文章主要讲解了 MD5 的算法过程,以及代码实现,但是并没有给出通用版的实现,通用版的实现可以在上例代码中稍加修改实现。现在计算机一般都是小端存储方式,MD5 在计算的时候也使用了小端规则,如果是大端的存储方式,上述代码运行的结果并不正确,需要注意。此篇文章大部分都为我好友@gojan所写,在此表示感谢。这是一系列文章的其中一篇,你可以在这儿Encode & Decode集序找到他其他的兄弟。

参考

推荐阅读更多精彩内容