JavaScript引用类型, 对象拷贝

引用类型有哪些?非引用类型有哪些?

 • 引用类型是指那些保存在堆内存中的对象。声明变量保存在栈内存中的实际上只是一个指针,这个指针指向内存中的堆内存,由该位置保存对象。
 • 引用类型有:object、function、array、RegExp。
 • 非引用类型: string、number、boolean、null和undefined。
ECMA Script中规定,javascript的基本数据类型分为两类,即基本数据类型和引用类型,其中基本数据类型包括5样,number、string 、boolean、以及undefined、null两个特殊类型,其次引用类型包括狭义的Object、Array、Function、RegExp等.

js 基本类型与引用类型的区别

代码1,如下代码输出什么?为什么?

var obj1 = {a:1, b:2};
var obj2 = {a:1, b:2};
console.log(obj1 == obj2);// false, obj1 和obj2指向了不同的堆内存。
console.log(obj1 = obj2);//{a:1, b:2}
console.log(obj1 == obj2);// true,赋值后,obj1和obj2指向了相同的堆内存.

/*
解析过程
 栈内存 --obj1-- --obj2--

堆内存 obj1: {a:1, b:2}, obj2: {a:1, b:2}

代码2,如下代码输出什么?为什么?

var a = 1
var b = 2
var c = { name: '饥人谷', age: 2 }
var d = [a, b, c]

var aa = a
var bb = b
var cc = c
var dd = d

a = 11
b = 22
c.name = 'hello'
d[2]['age'] = 3

console.log(aa) //1
console.log(bb) //2
console.log(cc) //{ name: 'hello', age: 3}
console.log(dd) // [1,2, { name: 'hello', age: 3 }]

/*
 解析过程
 栈内存 --a: 1==> 11-- --b: 2-==> 22- --c: object-- --d: array--
    --aa:1-- --bb:2-- --cc: object-- --dd: array--
 堆内存 c: { name: '饥人谷==> hello', age: 2 ==> 3}, d: [1,2, c: { name: '饥人谷==> hello', age: 2==>3 }]
 */

代码3,如下代码输出什么?为什么?

var a = 1
var c = { name: 'jirengu', age: 2 }

function f1(n){
 ++n
}
function f2(obj){
 ++obj.age
}

f1(a);
f2(c);
f1(c.age);
console.log(a) //1
console.log(c) // { name: 'jirengu', age:3 }

/*解析过程
栈内存 --a: 1--  --c: object--  --f1: function--  --f2: function-- 

堆内存 c: { name: 'jirengu', age: 2==>3}, f1(n){++n}, f2(obj){++obj.age}

1.f1(a)==> f1(n) {var n=a=1, 
++n};
2.f2(c)==> f2(obj){
  var obj = c = { name: 'jirengu', age: 2 }
  ++obj.age ==> c: { name: 'jirengu', age: 2==>3 }
}
3. f1(c.age)==> f1(n){
var n= c.age = 3;
++n}
 */

代码4,过滤如下数组,只保留正数,直接在原数组上操作。

var arr = [3,1,0,-1,-3,2,-5]
function filter(arr){
  for(var key in arr) {
    if(arr[key] <= 0){
      arr.splice(key, 1);
      filter(arr);
    }
  }
}
filter(arr)
console.log(arr) // [3,1,2]

代码5,过滤如下数组,只保留正数,原数组不变,生成新数组。

var arr = [3,1,0,-1,-3,2,-5]
function filter(arr){
  var newarr = [];
  var j = 0;
  for(var i = 0; i < arr.length; i++){
    if(arr[i] > 0){
      newarr[j] = arr[i];
      j++
    }
  }
  return newarr;
}
var arr2 = filter(arr)
console.log(arr2) // [3,1,2]
console.log(arr) // [3,1,0,-1,-2,2,-5]

代码6,写一个深拷贝函数,用两种方式实现。

方法1

function deepcopy(obj){
 var newObj = {}
 for(var key in obj){
  if(obj.hasOwnProperty(key)){
   if(typeof obj[key] === "number" || typeof obj[key] === "boolean" 
   || typeof obj[key] === "string" || obj[key] === null || obj[key] === undefined) {
    newObj[key] = obj[key]
   } else {
    newObj[key] = deepcopy(obj[key])
    }
  }
 }
 return newObj;
}

var obj1 = deepcopy(obj);

方式二

var obj = {
  name: 'Rock',
  age: 25,
  hobby: {
    hobby1: 'reading',
    hobby2: 'swiming',
    hobby3: 'music'
  }
}

var obj1 = JSON.parse(JSON.stringify(obj));

推荐阅读更多精彩内容

 • 第5章 引用类型(返回首页) 本章内容 使用对象 创建并操作数组 理解基本的JavaScript类型 使用基本类型...
  千机楼阅读 863评论 0 0
 • 本章内容 使用对象 创建并操作数组 理解基本的 JavaScript 类型 使用基本类型和基本包装类型 引用类型的...
  闷油瓶小张阅读 309评论 0 0
 • 1. 回顾自己朋友圈分享的10篇文章或链接,写下自己转发的具体动机是什么? 1) 标题:深度解读:山西发展“全域旅...
  水瓶Aquarius阅读 405评论 0 51
 • 生活中得脚气的人不在少数,特别是男性朋友, 女性朋友得脚气的好像倒是没怎么听说,可能是女性朋友爱干净勤洗脚的缘故吧...
  会作揖的仓鼠阅读 71评论 0 0
 • 《因果的终结:印度青年的希望与愤怒》,西蒙尼·森古达著,诺顿出版社,第244页。定价¥26.95。 上个月,德里陷...
  耿涌阅读 45评论 0 0