iOS面试常用算法

排序算法

// 1. 冒泡排序 (大数沉底)
/** 冒泡排序的特点
 *  我们取出第一个数 和 第二个数 将最小的数 赋给第一个数 然后让第二个数与 第三个数比较 将最小的数 赋给 第二个数 然后依次类推
 *  第一轮下来我们就获取到了最大的数 第二轮就从第二个数开始 我们就获取到了第二个比较大的数 通过循环就可以实现 升序
 */
NSMutableArray * dataArr = [NSMutableArray arrayWithArray:@[@"13",@"5",@"89",@"20",@"40",@"18",@"120"]];
for(int i = 0 ;i<dataArr.count;i++){
  for(int j = 0; j< dataArr.count-1-i;j++){
    if([dataArr[j] integerValue]>[dataArr[j+1] integerValue]){
      NSString * temp = dataArr[j];
      dataArr[j] = dataArr[j+1];
      dataArr[j+1] = temp;
    }
  }
}
NSLog(@"冒泡排序之后数组的顺序--%@",dataArr);

// 2. 选择排序 (小数上来)
/**  选择排序的特点
 *  我们取出第一个数 然后让它与剩下的数一一比较 那么一轮下来 我们就能确定最小值
 */
NSMutableArray * selectArr = [NSMutableArray arrayWithArray:@[@"13",@"5",@"89",@"20",@"40",@"18",@"120"]];
for(int i=0;i<selectArr.count-1;i++){
  for(int j = i+1;j<selectArr.count;j++){
    if([selectArr[i] integerValue]>[selectArr[j] integerValue]){
      NSString * temp = selectArr[i];
      selectArr[i] = selectArr[j];
      selectArr[j] = temp;
    }
  }
}
NSLog(@"选择排序之后数组的顺序--%@",selectArr);

// 3. 插入排序
/**  插入排序的特点
 *  第一步我们取出第二数 然后让 第二个数与第一个数比较 如果 第二个数< 第一个数 那么我们就将数组第二个数的位子换成第一个数的值 然后 j--
 */
NSMutableArray * insertArr = [NSMutableArray arrayWithArray:@[@"13",@"5",@"89",@"20",@"40",@"18",@"120"]];
for(int i =1;i<insertArr.count;i++){
  int j = i;
  NSString * temp = insertArr[i];
  while (j>0&&[temp integerValue] < [insertArr[j-1] integerValue]) {
    [insertArr replaceObjectAtIndex:j withObject:insertArr[j-1]];
    j--;
  }
  [insertArr replaceObjectAtIndex:j withObject:temp];
}
NSLog(@"插入排序最终结果---%@",insertArr);

//4. 希尔排序
/** 希尔排序的特点
 *  类似于对半查找 但又不一样 这个不常用。了解就行了
 */
NSMutableArray * hillArr = [NSMutableArray arrayWithArray:@[@"13",@"5",@"89",@"20",@"40",@"18",@"120"]];
int gap = hillArr.count/2.0;
while (gap>=1) {
  for(int i = gap ;i< hillArr.count;i++){
    NSString * temp = hillArr[i];
    int j = i;
    while (j>gap && [temp integerValue]<[hillArr[j-gap] integerValue]) {
      [hillArr replaceObjectAtIndex:j withObject:hillArr[j-gap]];
      j-=gap;
    }
    [hillArr replaceObjectAtIndex:j withObject:temp];
  }
  gap = gap/2;
}
NSLog(@"希尔排序最终结果---%@",insertArr);


//5. 二分查找
/** 二分查找的特点。这个蛮重要的有些面试的话 会问到
 *  二分查找有一个特点那就是这个数组一定是排序好的 不论是升序 还是降序 都一定排好了
 */
NSArray * erFenArr = @[@"5",@"13",@"20",@"80",@"87",@"100",@"120"];
NSLog(@"二分查找最终输出的值--%ld",(long)[self TB_erFenCheckWithlow:0 Andhight:erFenArr.count AndArr:erFenArr AndSelctID:@"80"]);
// 二分查找
-(NSInteger )TB_erFenCheckWithlow:(NSInteger)low Andhight:(NSInteger)hight AndArr:(NSArray *)arr AndSelctID:(NSString *)key{
  if(low<hight){
    NSInteger mid = (low + hight)/2;
    if([key integerValue] == [arr[mid] integerValue]) {
      return mid;
    } else if ([key integerValue] < [arr[mid] integerValue]) {
      return [self TB_erFenCheckWithlow:low Andhight:mid-1 AndArr:arr AndSelctID:key];
    } else {
      return [self TB_erFenCheckWithlow:mid+1 Andhight:hight AndArr:arr AndSelctID:key];
    }
  }else{
    NSLog(@"参数错误");
    return -1;
  }
}

//6. 快排
/** 快排 这个也蛮重要的 面试的话有可能会问
 */
NSMutableArray * kuaipaiArr = [NSMutableArray arrayWithArray:@[@"13",@"5",@"89",@"20",@"40",@"18",@"120"]];
[self TB_KuaipaiWithArr:kuaipaiArr low:0 hight:kuaipaiArr.count-1];
NSLog(@"快速排序最终结果---%@",kuaipaiArr);
// 快排
-(void)TB_KuaipaiWithArr:(NSMutableArray *)kuaipaiarr low:(NSInteger)low hight:(NSInteger)hight{
  if(low>=hight) return;
  NSInteger i = low;
  NSInteger j = hight;
  NSString * temp = kuaipaiarr[low];
  while (i<j) {
    while (i<j &&[temp integerValue]<=[kuaipaiarr[j] integerValue]) {
      j--;
    }
    kuaipaiarr[i] = kuaipaiarr[j];
    while (i<j&& [temp integerValue]>=[kuaipaiarr[i] integerValue]) {
      i++;
    }
    kuaipaiarr[j] = kuaipaiarr[i];
  }
  kuaipaiarr[i] = temp;
  [self TB_KuaipaiWithArr:kuaipaiarr low:low hight:i-1];
  [self TB_KuaipaiWithArr:kuaipaiarr low:i+1 hight:hight];
}

推荐阅读更多精彩内容