文学名著的最后一句话

日本作家芥川龙之介曾经在《河童》中写道:

必要的思想或许早在三千年前就已穷尽,我们现在只是给旧柴添把新火罢了。

15部世界经典名著的结束语,读完你会终身难忘。

ཉི་ཧོང་གི་རྩོམ་པ་པོ་རྱུ་ནོ་སུ་གེ་ཨ་ཀུ་ཐ་ཀཱ་བあくたがわ りゅうのすけལགས་ཀྱིས་༼གཙང་བོའི་བྱིས་པ༽ཞེས་པའི་རྩོམ་དུ་འདི་ལྟར་འཁོད་ཡོད།

དགོས་ངེས་ལྡན་པའི་བསམ་བློ་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་སྔོན་དུ་ཤེས་གསལ་བྱུང་ཚར།  ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དག་ནི་འུར་འུར་དུ་འབར་པའི་བསམ་བློའི་མེ་ཕུང་དེ་ལ་བུད་ཤིང་གསར་བ་བསྣོན་པ་ལས་མ་འདས།

འདིེར་འཁོད་པའི་འོག་གི་ནང་དོན་ཁག་ནི་འཛམ་གླིང་དུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་བརྩམས་ཆོས་བཅུ་ལྷག་གི་ཆེས་མཐའ་འཇུག་གི་ཚིག་དུམ་ཡིན།

བཀླགས་ཚར་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་དུ་བརྗེད་མི་སྲིད་པ་ཐག་ཆོད་ཡིན།《བར་ཊིན་མཚོ་མོ》(梭罗)

使我们视而不见的光亮,对于我们就是黑暗。当我们清醒时,曙光才会破晓。来日方长,太阳只是颗启明星。

The light which puts out our eyes is darkness to us. Only that day dawns to which we are awake. There is more day to dawn. The sun is but a morning star.

ང་ཚོའི་བལྟས་ཀྱང་མི་མཐོང་བའི་འོད་སྣང་དེ་དག  ང་ཚོར་མཚོན་ན་མུན་ནག་ཡིན་མོད།  ང་ཚོས་བློ་རིག་གསལ་དུས་སྐྱ་རེངས་རིམ་གྱིས་གསལ་འོང་།  མ་འོངས་བ་ད་དུང་ཡུན་རིང་།  ཉི་མ་ནི་སྐད་མདའ་ཙམ་ལས་མ་འདས།ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གེ་ཙི་པེ།(菲茨杰拉德)

于是我们继续奋力向前,逆水行舟,被不断地向后推移,直至回到往昔岁月。

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly intothe past.

དེ་བས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་དུ་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་དགུ་བཏོན་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་དང་།  གཟར་ཕྲེང་ཡིན་ཡང་འགྲོ་མཚམས་འཇོག་མིསྲིད།  འབྱུང་འགྱུར་གྱིས་འདས་དོན་ལ་ཕྱིར་ཟློག་རགས་བར་དུ་མཚམས་མི་འཇོག་པར་ང་ཚོ་རྒྱབ་དུ་བསྐྱུར་ངེས་ཡིན།《འདེགས་ཐབས་བྲལ་བའི་ཚེ་སྲོག་གི་ཡང་བ།》(米兰・昆德拉)

托马斯打开房间的门,按亮了吊灯。特蕾莎看见两张床对放着,一张床边有一个带灯的床头柜。一只巨大的蝴蝶被光线一惊,飞离灯罩,在房间里盘旋。下面,传来钢琴和小提琴微弱的声音。

Tomas turned the key and switched on the ceiling light. Tereza saw two beds pushed together, one of them flanked by a bedside table and lamp. Up out of the lampshade, startled by the overhead light, flew a large nocturnal butterfly that began circling the room. The strains of the piano and violin rose up weakly from below.

ཐོ་མ་སས་ཁང་བའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་འཕྱངས་སྒྲོན་དེའི་གློག་སྒོ་ཕྱེ།  ཐེ་རེ་ཟས་ཉལ་ཁྲི་གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་བཞག་ཡོད་པ་དང་།  ཉལ་ཁྲི་གཅིག་གི་འགྲམ་དུ་འོད་སྒྲོན་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྒམ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་།  ལུས་བྱད་ཆེ་བའི་ཕྱེ་ལེབ་ཅིག་འོད་ལ་འདྲོགས། སྒྲོན་ཁེབ་དང་མྱུར་དུ་གྱེས་ནས་ཁང་བའི་ནང་ནས་གང་འདོད་དུ་འཕུར་ལྡིང་བྱས།  ཁང་འོག་ནས་རྣོ་སྤྲེང་དང་ violinགྱི་ཤུགས་ཆུང་བའི་སྒྲ་གྲགས་ཡོང་།《མཚོ་འགྲམ་གྱི་ཁཱ་ཧྥི་ཁཱ།》(村上春树)

最终,你坠入沉眠。当你再度醒来,一切都未曾改变。你已融入新的世界。

You finally fall asleep. And when you wake up, it's true. You are part of a brand-new world.

མཇུག་མཐར།  ཁྱོད་རང་གཉིད་འགྲོ  ཡང་བསྐྱར་སད་འོང་པས་ན། སྣོད་བཅུད་སྔར་བཞིན།  སོ་སོ་སྔ་མོ་ནས་འཇིག་རྟེན་གསར་བའི་གྲས་སུ་ཚུད།《རྒྱལ་སྲས་ཆུང་ཆུང་།》(圣埃克・苏佩里)

请给我捎个话,就说他已经回来了。

Send me word that he has come back.

ང་ལ་ཁོ་ཐོན་འདུག་ཞེས་སྐད་ཞིག་བསྐུར་རོགས།《བུད་མེད་ཆ་མེད་ཞིག་གིས་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག》(茨威格)

他感觉到一次死亡,感觉到不朽的爱情。一时间他的心里百感交集,他思念起那个看不见的女人,没有实体,充满激情,犹如远方的音乐。

An intimation of death came to him, and an intimation of deathless love. Something welled up within him; and the thought of the dead woman stirred in his mind, bodiless and passionate, like the sound of distant music.

ཁོས་ཐོག་དང་པོར་ཤི་བ་དང་རྫོབ་ཐབས་མེད་པའི་བརྩེ་དུང་ཚོར་བྱུང་།  ཏག་ཏག་དེའི་སྐབས་སུ་ཁོར་ཚོར་བ་སྣ་མང་འཆར།  ཁོས་རྒྱང་རིང་གི་རོལ་དབྱངས་དང་འདྲ་བར་མིག་གི་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་བུད་མེད་དེ་དྲན།    གཟུགས་བྱད་མེད་ཀྱང་སེམས་ཤུགས་དྲག《ཡེ་ཤེ་རི་བོའི་སྐྱེས་མཆོག》(大仲马)

伯爵刚才不是告诉我们了吗?人类的全部智慧就包含在这五个字里面:等待和希望。

Has not the count just told us that all human wisdom is summed up in two words?--'Wait and hope.'

སྐྱེས་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ད་སོ་མ་ང་ཚོར་བཤད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ།  མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་སྟོབས་ཡོད་ཚད་༼རེ་སྒུག་དང་རེ་བ་༽ཞེས་པའི་ཡི་གེ་འདི་ལྔ་བོ་ནང་དུ་འདུས།
《野棕榈》(福克纳)

她不在了,一半的记忆也已不存在;如果我不在了,那么所有的记忆也将不在了。是的,他想:在悲伤与虚无之间我选择悲伤。

She was gone,and I lost about half memory of her.If one day I was gone,all the memory of her would gone with me. Yes, he think: if I have to choose one from sorrow and nothing, I will choose sorrow.

མོ་མེད་སོང་།  དྲན་པ་ཕྱེད་ཀ་ཡང་གཞི་ནས་མེད་སོང་།  གལ་སྲིད་ང་ཡང་མེད་གྱུར་ན།  དྲན་པ་ཡོད་ཚད་ཡང་ཡོད་མི་ནུས།  རེད་དེ།  ཁོས་བསམ་པར།  སྐྱོ་གདུང་དང་སྣང་སྟོང་གཉིས་ལས་ངས་སྐྱོ་གདུང་བདམས་སོང་།《སྙིགས་མའི་དུས།》(雨果)

尽管他的命运很离奇,他要活。事情自然发生,再也简单不过,就像白天过去,夜幕便要降落。

which have become gradually illegible beneath the rain and the dust, and which are, to-day, probably effaced:

ཁོས་ལས་དབང་ཤིན་དུ་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་སྣང་ཡང་།  ཁོ་ད་དུང་གསོན་དགོས།  སྐྱེ་འཆི་བྱུང་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཉིན་དཀར་འདས་ན་མཚན་མོ་སླེབས་ཡོང་བ་ལྟར་ཤིན་དུ་གསལ།《འཕུར་ལྡིང་།》(玛格丽特・米切尔)

毕竟,明天又是另外的一天呢。

After all, tomorrow is another day.

གང་ལྟར་བཤད་ཀྱང་།  སང་ཉིན་ཡང་ཉིན་གསར་བ་ཞིག་རེད་ལགས།《ཐང་ཇི་ཁུ་ཊི》(塞万提斯)

再见。

Farewell.

ཡ།  དེ་ན་བདེ་མོ་བྱོས།
写作和阅读是最不能赶时髦的。

རྩོམ་པ་དང་དཔེ་ཀློག་གཉིས་ནི་གཏན་དུ་དུས་བབ་གྱི་རྗེས་སུ་སྙེག་མི་འོས།

推荐阅读更多精彩内容