蓄水池抽样算法(Reservoir Sampling)

蓄水池抽样算法(Reservoir Sampling)

许多年以后,当听说蓄水池抽样算法时,邱simple将会想起,那个小学数学老师带他做“小明对水池边加水边放水,求何时能加满水”应用题的下午。

一、问题

我是在一次失败的面试经历中听说蓄水池算法的。之后上网搜了搜,知道是一个数据抽样算法,寥寥几行,却暗藏玄机。主要用来解决如下问题。

给定一个数据流,数据流长度N很大,且N直到处理完所有数据之前都不可知,请问如何在只遍历一遍数据(O(N))的情况下,能够随机选取出m个不重复的数据。

这个场景强调了3件事:

 1. 数据流长度N很大且不可知,所以不能一次性存入内存。
 2. 时间复杂度为O(N)。
 3. 随机选取m个数,每个数被选中的概率为m/N。

第1点限制了不能直接取N内的m个随机数,然后按索引取出数据。第2点限制了不能先遍历一遍,然后分块存储数据,再随机选取。第3点是数据选取绝对随机的保证。讲真,在不知道蓄水池算法前,我想破脑袋也不知道该题做何解。

二、核心代码及原理

蓄水池抽样算法的核心如下:

int[] reservoir = new int[m];

// init
for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
{
  reservoir[i] = dataStream[i];
}

for (int i = m; i < dataStream.length; i++)
{
  // 随机获得一个[0, i]内的随机整数
  int d = rand.nextInt(i + 1);
  // 如果随机整数落在[0, m-1]范围内,则替换蓄水池中的元素
  if (d < m)
  {
    reservoir[d] = dataStream[i];
  }
}

注:这里使用已知长度的数组dataStream来表示未知长度的数据流,并假设数据流长度大于蓄水池容量m。

算法思路大致如下:

 1. 如果接收的数据量小于m,则依次放入蓄水池。
 2. 当接收到第i个数据时,i >= m,在[0, i]范围内取以随机数d,若d的落在[0, m-1]范围内,则用接收到的第i个数据替换蓄水池中的第d个数据。
 3. 重复步骤2。

算法的精妙之处在于:当处理完所有的数据时,蓄水池中的每个数据都是以m/N的概率获得的。

下面用白话文推导验证该算法。假设数据开始编号为1.

第i个接收到的数据最后能够留在蓄水池中的概率=第i个数据进入过蓄水池的概率*之后第i个数据不被替换的概率(第i+1到第N次处理数据都不会被替换)。

 1. 当i<=m时,数据直接放进蓄水池,所以第i个数据进入过蓄水池的概率=1
 2. 当i>m时,在[1,i]内选取随机数d,如果d<=m,则使用第i个数据替换蓄水池中第d个数据,因此第i个数据进入过蓄水池的概率=m/i
 3. 当i<=m时,程序从接收到第m+1个数据时开始执行替换操作,第m+1次处理会替换池中数据的为m/(m+1),会替换掉第i个数据的概率为1/m,则第m+1次处理替换掉第i个数据的概率为(m/(m+1))*(1/m)=1/(m+1),不被替换的概率为1-1/(m+1)=m/(m+1)。依次,第m+2次处理不替换掉第i个数据概率为(m+1)/(m+2)...第N次处理不替换掉第i个数据的概率为(N-1)/N。所以,之后第i个数据不被替换的概率=m/(m+1)*(m+1)/(m+2)*...*(N-1)/N=m/N
 4. 当i>m时,程序从接收到第i+1个数据时开始有可能替换第i个数据。则参考上述第3点,之后第i个数据不被替换的概率=i/N
 5. 结合第1点和第3点可知,当i<=m时,第i个接收到的数据最后留在蓄水池中的概率=1*m/N=m/N。结合第2点和第4点可知,当i>m时,第i个接收到的数据留在蓄水池中的概率=m/i*i/N=m/N。综上可知,每个数据最后被选中留在蓄水池中的概率为m/N

这个算法建立在统计学基础上,很巧妙地获得了“m/N”这个概率。

三、深入一些——分布式蓄水池抽样(Distributed/Parallel Reservoir Sampling)

一块CPU的计算能力再强,也总有内存和磁盘IO拖他的后腿。因此为提高数据吞吐量,分布式的硬件搭配软件是现在的主流。

如果遇到超大的数据量,即使是O(N)的时间复杂度,蓄水池抽样程序完成抽样任务也将耗时很久。因此分布式的蓄水池抽样算法应运而生。运作原理如下:

 1. 假设有K台机器,将大数据集分成K个数据流,每台机器使用单机版蓄水池抽样处理一个数据流,抽样m个数据,并最后记录处理的数据量为N1, N2, ..., Nk, ..., NK(假设m<Nk)。N1+N2+...+NK=N。
 2. 取[1, N]一个随机数d,若d<N1,则在第一台机器的蓄水池中等概率不放回地(1/m)选取一个数据;若N1<=d<(N1+N2),则在第二台机器的蓄水池中等概率不放回地选取一个数据;一次类推,重复m次,则最终从N大数据集中选出m个数据。

m/N的概率验证如下:

 1. 第k台机器中的蓄水池数据被选取的概率为m/Nk。
 2. 从第k台机器的蓄水池中选取一个数据放进最终蓄水池的概率为Nk/N。
 3. 第k台机器蓄水池的一个数据被选中的概率为1/m。(不放回选取时等概率的)
 4. 重复m次选取,则每个数据被选中的概率为m*(m/Nk*Nk/N*1/m)=m/N

四、算法验证

写一份完整的代码,用来验证蓄水池抽样的随机性。数据集大小为1000,蓄水池容量为10,做10_0000次抽样。如果程序正确,那么每个数被抽中的次数接近1000次。

package cn.edu.njupt.qyz;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;

public class ReservoirSampling {
  
  static ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(4);
  
  // 抽样任务,用作模拟并行抽样
  private static class SampleTask implements Callable<int[]>
  {
    // 输入该任务的数据
    private int[] innerData;
    // 蓄水池容量
    private int m;
    
    SampleTask (int m, int[] innerData)
    {
      this.innerData = innerData;
      this.m = m;
    }

    @Override
    public int[] call() throws Exception
    {
      int[] reservoir = sample(this.m, this.innerData);
      return reservoir;
    }
    
  }
  
  // 并行抽样
  public static int[] mutiSample(int m, int[] dataStream) throws InterruptedException, ExecutionException
  {
    Random rand = new Random();
    
    
    int[] reservoir = initReservoir(m, dataStream);
    
    // 生成3个范围内随机数,将数据切成4份
    List<Integer> list = getRandInt(rand, dataStream.length); 
    int s1 = list.get(0);
    int s2 = list.get(1);
    int s3 = list.get(2);
    // 每个任务处理的数据量
    double n1 = s1 - 0;
    double n2 = s2 - s1;
    double n3 = s3 - s2;
    double n4 = dataStream.length - s3;
    
    // 并行抽样
    Future<int[]> f1 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, 0, s1)));
    Future<int[]> f2 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s1, s2)));
    Future<int[]> f3 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s2, s3)));
    Future<int[]> f4 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s3, dataStream.length)));
    List<Integer> r1 = getList(f1.get());
    List<Integer> r2 = getList(f2.get());
    List<Integer> r3 = getList(f3.get());
    List<Integer> r4 = getList(f4.get());
    
    // 进行m次抽样
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
      int p = rand.nextInt(dataStream.length);
      // 根据随机数落在的范围选择元素
      if (p < s1)
      {
        reservoir[i] = getRandEle(r1, rand.nextInt(r1.size()));
      }
      else if (p < s2)
      {
        reservoir[i] = getRandEle(r2, rand.nextInt(r2.size()));
      }
      else if (p < s3)
      {
        reservoir[i] = getRandEle(r3, rand.nextInt(r3.size()));
      }
      else
      {
        reservoir[i] = getRandEle(r4, rand.nextInt(r4.size()));
      }
    }
    
    return reservoir;
  }
  
  // 根据输入返回随机位置的元素,并且删除该元素,模拟不放回
  private static int getRandEle(List<Integer> list, int idx)
  {
    return list.remove(idx);
  }
  
  // 获取bound范围内的3个随机数,用来分割数据集
  private static List<Integer> getRandInt(Random rand, int bound)
  {
    Set<Integer> set = new TreeSet<>();
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    
    while (set.size() < 3)
    {
      set.add(rand.nextInt(bound));
    }
    for (int e: set)
    {
      list.add(e);
    }
    return list;
  }
  // 数据转换成List
  private static List<Integer> getList(int[] arr)
  {
    List<Integer> list = new LinkedList<>();
    for (int a : arr)
    {
      list.add(a);
    }
    return list;
  }
  
  // 单机版蓄水池抽样
  public static int[] sample(int m, int[] dataStream)
  {
    // 随机数生成器,以系统当前nano时间作为种子
    Random rand = new Random();
    
    int[] reservoir = initReservoir(m, dataStream);
    
    // init
    for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
    {
      reservoir[i] = dataStream[i];
    }

    for (int i = m; i < dataStream.length; i++)
    {
      // 随机获得一个[0, i]内的随机整数
      int d = rand.nextInt(i + 1);
      // 如果随机整数在[0, m-1]范围内,则替换蓄水池中的元素
      if (d < m)
      {
        reservoir[d] = dataStream[i];
      }
    }
    return reservoir;
  }
  
  private static int[] initReservoir (int m, int[] dataStream)
  {
    int[] reservoir;
    
    if (m > dataStream.length)
    {
      reservoir = new int[dataStream.length];
    }
    else
    {
      reservoir = new int[m];
    }
    return reservoir;
  }
  
  // 单机版测试
  public void test()
  {
    // 样本长度
    int len = 1000;
    // 蓄水池容量
    int m = 10;
    // 抽样次数,用作验证抽样的随机性
    int iterTime = 100000;
    // 每个数字被抽到的次数
    int[] freq = new int[len];
    // 样本
    int[] dataStream = new int[len];
    
    // init dataStream
    for (int i = 0; i < dataStream.length; i++)
    {
      dataStream[i] = i;
    }
    
    // count freq
    for (int k = 0; k < iterTime; k++)
    {
      // 进行抽样
      int[] reservoir = sample(m, dataStream);
      // 计算出现次数
      for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
      {
        int ele = reservoir[i];
        freq[ele] += 1; 
      }
    }
    
    printStaticInfo(freq);
  }
  
  // 测试并行抽样
  public void mutiTest() throws InterruptedException, ExecutionException
  {
    // 样本长度
    int len = 1000;
    // 蓄水池容量
    int m = 10;
    // 抽样次数,用作验证抽样的随机性
    int iterTime = 10_0000;
    // 每个数字被抽到的次数
    int[] freq = new int[len];
    // 样本
    int[] dataStream = new int[len];
    
    // init dataStream
    for (int i = 0; i < dataStream.length; i++)
    {
      dataStream[i] = i;
    }
    
    // count freq
    for (int k = 0; k < iterTime; k++)
    {
      // 进行抽样
      int[] reservoir = mutiSample(m, dataStream);
      // 计算出现次数
      for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
      {
        int ele = reservoir[i];
        freq[ele] += 1; 
      }
    }
    printStaticInfo(freq);
  }
  // 打印统计信息
  private void printStaticInfo (int[] freq)
  {
    // 期望、方差和标准差
    double avg = 0;
    double var = 0;
    double sigma = 0;
    // print
    for (int i = 0; i < freq.length; i++)
    {
      if (i % 10 == 9) System.out.println();
      System.out.print(freq[i] + ", ");
      avg += ((double)(freq[i]) / freq.length);
      var += (double)(freq[i] * freq[i]) / freq.length;
    }
    
    // 输出统计信息
    System.out.println("\n===============================");
    var = var - avg * avg;
    sigma = Math.sqrt(var);
    System.out.println("Average: " + avg);
    System.out.println("Variance: " + var);
    System.out.println("Standard deviation: " + sigma);
  }
  
  public static void main (String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException
  {
    ReservoirSampling rs = new ReservoirSampling();
    rs.mutiTest();
  }
}

单机版输出和并行版的输出类似,截取片段如下:

948, 1006, 1014, 1019, 1033, 1040, 948, 1014, 1000, 951, 
1014, 987, 1049, 1043, 1034, 983, 1006, 974, 1060, 1009, 
986, 1021, 1024, 963, 1041, 1028, 988, 1011, 975, 980, 
1055, 1017, 1010, 1018, 1013, 983, 942, 1056, 1003, 1063, 
1004, 1004, 999, 976, 957, 935, 1061, 1018, 1002, 1018, 
1019, 946, 985, 1057, 1012, 965, 978, 1040, 1026, 1064, 
1026, 1018, 980, 996, 1025, 1028, 1006, 944, 986, 981, 
923, 1015, 991, 1019, 1024, 1143, 989, 985, 1022, 1019, 
1004, 1000, 989, 972, 1041, 988, 1050, 932, 975, 1037, 
1016, 983, 1051, 1003, 983, 986, 1017, 1009, 936, 993, 
965, 976, 1001, 1000, 988, 1030, 1050, 1024, 981, 985, 
935, 1023, 996, 1007, 1013, 1046, 1003, 1006, 973, 989, 
943, 
===============================
Average: 1000.0000000000002
Variance: 1011.8799999983748
Standard deviation: 31.81006130139291

此外,为了对比单机版与并行版(4线程)的性能差异,使用10_0000大小的数据集,蓄水池容量10,进行100_0000次重复抽样,对比两者的运行时间。结果如下

---------单机版----------

===============================
Average: 100.00000000000125
Variance: 100.31497999751264
Standard deviation: 10.015736617818613
---------并行版----------

===============================
Average: 100.00000000000169
Variance: 100.63045999737915
Standard deviation: 10.031473470900432
单机版耗时:2006s
并行版耗时:1265s

从输出结果可以看出,算法保证了数据选取的随机性。且并行版算法能够有效提高数据吞吐量。

五、应用场景

蓄水池抽样的O(N)时间复杂度,O(m)空间复杂度令其适用于对流数据、大数据集的等概率抽样。比如一个大文本数据,随机输出其中的几行。

六、总结

象征性总结:优雅巧妙的算法——蓄水池抽样。

七、参考文献

 1. 数据工程师必知算法:蓄水池抽样
 2. 【算法34】蓄水池抽样算法 (Reservoir Sampling Algorithm)
 3. 分布式/并行蓄水池抽样 (Distributed/Parallel Reservoir Sampling)
 4. Distributed/Parallel Reservoir Sampling
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
 • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
  沈念sama阅读 143,201评论 1 300
 • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
  沈念sama阅读 61,387评论 1 257
 • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
  开封第一讲书人阅读 94,683评论 0 213
 • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
  开封第一讲书人阅读 41,080评论 0 179
 • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
  茶点故事阅读 48,865评论 1 255
 • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
  开封第一讲书人阅读 38,810评论 1 177
 • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
  沈念sama阅读 30,440评论 2 271
 • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
  开封第一讲书人阅读 29,200评论 0 167
 • 想象着我的养父在大火中拼命挣扎,窒息,最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快,这就叫做以其人之道,还治其人...
  爱写小说的胖达阅读 29,019评论 6 231
 • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
  沈念sama阅读 32,540评论 0 213
 • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
  茶点故事阅读 29,337评论 2 215
 • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
  茶点故事阅读 30,658评论 1 231
 • 白月光回国,霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前, 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...
  爱写小说的胖达阅读 24,255评论 0 32
 • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
  沈念sama阅读 27,145评论 2 214
 • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
  茶点故事阅读 31,535评论 3 206
 • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
  开封第一讲书人阅读 25,626评论 0 8
 • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
  开封第一讲书人阅读 26,028评论 0 166
 • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
  沈念sama阅读 33,555评论 2 230
 • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
  茶点故事阅读 33,652评论 2 231

推荐阅读更多精彩内容