Nginx修改access.log日志时间格式

96
生活的探路者
2019.04.10 11:23 字数 296

一、修改原因

  因为要获取nginx访问信息,作为开发的数据使用,但是nginx的access.log文件中的默认的时间格式是这样的:

  [02/Nov/2017:20:48:25 +0800]

  而要求的格式类似如下:

  [2017-11-02 20:52:06]

二、修改方法

  方法都几种,但是修改源码的方法看上去麻烦,做起来也简单,我这边修改了源码(把原来的删了,复制新的),重新编译

1.修改src/http/modules/ngx_http_log_module.c  

1) { ngx_string("time_local"), sizeof("28/Sep/1970:12:00:00 +0600") - 1,

                          ngx_http_log_time },

修改后:

{ ngx_string("time_local"), sizeof("1970-09-28 12:00:00 +0600") - 1,

                          ngx_http_log_time },

  return ngx_cpymem(buf, ngx_cached_http_log_time.data,

                      ngx_cached_http_log_time.len);

修改后:

  return ngx_cpymem(buf, ngx_cached_err_log_time.data,

                      ngx_cached_err_log_time.len);

2、修改 src/core/ngx_times.c 140行

(void) ngx_sprintf(p1, "%4d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d",

                       tm.ngx_tm_year, tm.ngx_tm_mon,

                       tm.ngx_tm_mday, tm.ngx_tm_hour,

                       tm.ngx_tm_min, tm.ngx_tm_sec);

修改后

    (void) ngx_sprintf(p1, "%4d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",

                       tm.ngx_tm_year, tm.ngx_tm_mon,

                       tm.ngx_tm_mday, tm.ngx_tm_hour,

                       tm.ngx_tm_min, tm.ngx_tm_sec);

3.备份一下配置文件(小心一些好)

4.重新编译,参数还是用原来的吧

5. make && make install 之后重启nginx就行了

J研发
Gupao