Linux后台运行命令集(&、fg、bg、jobs、nohup、ctrl + z)

Linux后台运行命令集(&、fg、bg、jobs、nohup、ctrl + z)

1)、&

命令或进程最后加上“&”,可以把此操作放到后台执行;

2)、ctrl + z

     可以将一个正在前台执行的命令放到后台,并且处于暂停状态,不可执行;

3)、jobs

     查看当前有多少在后台运行的命令;

4)、fg

     将后台中的命令调至前台继续运行;

5)、bg

     将前台中的命令调至前台继续运行;

6)、nohup

     命令可以在你退出帐户/关闭终端之后继续运行相应的进程。

例子:

[root@local_yum bash_shell]# sh while2.sh &

[1] 17194

[root@local_yum bash_shell]# fg 1

sh while2.sh

^Z                                        #ctrl + z

[1]+  Stopped                 sh while2.sh

[root@local_yum bash_shell]# bg 1

[1]+ sh while2.sh &

[root@local_yum bash_shell]# jobs

[1]+  Running                 sh while2.sh &

[root@local_yum bash_shell]# fg 1

sh while2.sh

^C                                        #ctrl + c(停止运行)

[root@local_yum bash_shell]# nohup /bash_shell/while2.sh &

[1] 22398

[root@local_yum bash_shell]# jobs

[1]+  Running                 nohup /bash_shell/while2.sh &

[root@local_yum bash_shell]# fg 1

nohup /bash_shell/while2.sh

^C

[root@local_yum bash_shell]# jobs

推荐阅读更多精彩内容