Mac下使用Emacs

 • Mac下使用Emacs

** 终端打开
~/.zshrc配置文件中增加如下脚本

#!/bin/bash  
# -----------------------------------------------------------------  
# FileName: sh-mac-emacs.sh  
# Date: 2020-05-16  
# Author: jiftle  
# Description: MacOS下启动Emacst,服务模式  
# -----------------------------------------------------------------  
EMACSPATH="/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"

alias emacs='${EMACSPATH}/Emacs "$@"'
alias ec='${EMACSPATH}/bin/emacsclient --c'

执行脚本,让配置生效
source ~/.zshrc

** 让Emacs以后台服务方式运行(加快启动速度)

emacs --daemon

** 客户端方式启动

ec tmp.md