琵琶行 白居易 Pikp Pakp Xig Bai Ju Iid

Pikp Pakp Xig

Zo zher:  Bai Ju Iid  Chao dair: Tagl

Xunsj Yagh jiags tou yeh sog ker, fegm yec dich huac qiuh sek sek. Zhu ren xia maf ker zai chuanj, juq jiuhh yux yinks wu guanq xianj. Zuih bu cheg huan canx jiag bie, bie shih mags mags jiags jinsp yue.

Hux wenp shui shag pikp pakp shegk, zhu ren wagx guiz ker bu fa. Xund shegk anh wenk tanq zher shuiw, pikp pakp shegk tigz yux yuk chib. Yic chuanj xiagm jinz yaozq xiagm jianp, tians jiuhh huiz degh chogb kai yankk. Qianh huk wan huank shiry chu lai, youwr baod pikp pakp ban zhez mian. Zhuan zhoujc bodd xianj san liag shegk, weiw cheg quk diaok xianb you qig. Xianj xianj yanq iiq shegk shegk sixx, sirx suk pig sheg bu der zhix. Dib meip xinr shou xuy xuy tanq, sho jinb xin zhog wu xianlj shix. Qigb logd manx niand modt fuz tiaod, chuh wei <Nish Chagy> hou <Liuh Yaohl>. Da xianj caok caok ru jib yus, xiao xianj qie qie ru sib yuk. Caok caok qie qie co za tanq, da zhut xiao zhut lo yut pan. Jian guan yigfn yuk huac dil huas, yout yekg quans liu bigs xia nan. Bigs quans leg ses xianj nigs jue, nigs jue bu togz shegk zanh xiekx. Bie you yout choux anh henx sheg, ci shih wu shegk shegq you shegk. Yinj pigt zhaw po shui jiagsn begz, tie qif tud chu daoj qiagj migk. Quk zhogh shouq bodd dag xin huay, si xianj yi shegk ru liej boy. Dogl chuanj xil fagjc qiaox wu yank, weikn jianp jiags xin qiuh yue bai.

Chen yinkc fagd bodd chad xianj zhog, zhegd dun yiy chagy qi lianq rog. Ziw yank ben s Jigl Chegl nio, jia zai Haf Mafh Ligl xia zhur. Shihg san xue der pikp pakp cheg, mig shup jiaoy fagl dih yi bul. Quk bad ceg jiaoy shank cai fu, zhuagrs cheg meiw bei qiuh niag dur. Wuh Ligl nian shao zhegq chany tou, yi quk hog xiaoy bu zhi shuh. Dianj tou yinj bics jij jiec suit, xuep se loy quny fand jiuhh wuss. Jinh nian huan xiaox fuz migh nian, qiuh yue chun feg deg xianm du. Dir zou cog jun a yirm six, muh qu zhaohy lai yanp se guw. Menm qian leg lo anf maf xics, lao da jiarq zo shagk ren furr. Shagk ren zhogb lij qigb bie liz, qian yue Fus Liagm mai chac qu. Qu lai Jiags Kou shouj kog chuanj, raoy chuanj yue migh jiags shui hans. Yeh shenb hux meg shao nian shix, meg tik zhuagrs leis hog lanmj ganw.

W wenp pikp pakp yih tank xi, youh wenp ci yuk chogb jiks jiks. Tog s tian yas luns lo ren, xiagm fegz hew biq ceg xiagm shik! W cog qu nian ciy Dij Jigl, zhek ju wor bigx Xunsj Yagh chegl. Xunsj Yagh di pib wu yink yuek, zhogh suih bu wenp siy zhucz shegk. Zhur jinz Pens Jiags di dib shis, huag luc ku zhucz raoy zhai sheg. Qiw jian danh muh wenp hew wut ? Duml juanf tik xuep yuanf aix migk. Chun jiags huac zhaohy qiuh yue yeh, wagz wagz qud jiuhh hai dub qigd. Qiwb wu shan gek yuw cunl dicz? Ouk yakb zhaokz zhakz nan wei tig. Jinh yeh wenp junr pikp pakp yuk, ru tig xianrr yuek erp zanh migh. Mow ciy geg zop tanq yi quk, wei junr fand zo <Pikp Pakp Xig>. Gan w ci yank liagb jiub lip, que zop cur xianj xianj zhuan jib. Qisl qisl bu sirx xiagl qian shegk, man zom chogb wenp jiew yanq qisk. Zom zhog qisk xia shuiw zui do? Jiags Zhoul Sij Maf qigc shany shis.

琵琶行

作者: 白居易 朝代:唐

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成,名属教坊第一部。曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。去来江口守空船,绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。感我此言良久立,却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

推荐阅读更多精彩内容