flutter Column的使用

//让子控件,水平居中右对齐
Column (
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start
)
//让子控件,水平居中左对齐
Column (
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end
)
//让子控件,水平居中对齐
Column (
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center
)
//让子控件,水平占满父控件空间
Column (
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch
)

推荐阅读更多精彩内容