Mac 下使用zsh

1.安装zsh

mac下自带zsh,但不是最新。查看zsh版本:zsh --version
可以通过brew安装最新版,brew install zsh

2.安装oh-my-zsh

 1. cd ~
 2. git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
 3. ~目录下没有.zshrc
  3.1   touch .zshrc
  3.2   cp ~/.zshrc   ~/.zshrc.orig
 4. 创建zsh配置文件
  cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
 5. 配置兼容bash环境变量
  .zshrc 文件中添加source ~/.bash_profile
 6. 修改默认shell
  chsh -s /bin/zsh
 7. 修改zsh主题
  .zshrc 文件ZSH_THEME=gnzh

【其他】

3.zsh安装插件

3.1高亮命令

 • MAC 系统
  brew install zsh-syntax-highlighting
 • oh-my-zsh用户
  git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
 • 激活插件
  编辑.zshrc, plugins=( [plugins...] zsh-syntax-highlighting)

3.2 z插件

功能:模糊匹配曾经进入的目录
激活方式:plugins=( [plugins...] z)